Διαγωνισμός Προμήθεια εμβολίων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/06/2020 / ΩΡΑ: 13:08 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 111/2020, για την «Προμήθεια εμβολίων», CPV: 33651600-4, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι δύο χιλιάδων πεντακόσιών ευρώ (22.500,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Περισσότερες λεπτομέριες εδώ.