Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 117/2020.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/06/2020 / ΩΡΑ: 11:53 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 117/2020 (Αρχικός 84/2020) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
«Προµήθεια εξοπλισµού για την αποκατασταση του αυτοκινούµενου χειρουργείου (Ακτινολογικό µηχάνηµα και
εµφανιστήριο ακτινολογικού)».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ