ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/06/2020 / ΩΡΑ: 14:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP NEWS, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Για την:

«Πρόσληψη προσωπικού-Υποέργο 8»στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης

«Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Τρίπολης»

Συνοπτικά στοιχεία του Έργου

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Επιμελητήριο Αρκαδίας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1814/3-6-2020

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ «Πρόσληψη προσωπικού-Υποέργο 19», 2 ατόμων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Τρίπολης»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τεσσάρων  χιλιάδων ευρώ (€54.000,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ € 43.548,39 και ΦΠΑ €10.451,61). (Ανάλυση ανά έτος αναφέρεται στην

διακήρυξη).

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Επιμελητήριο Αρκαδίας- 25ης Μαρτίου & Πανός 21,Τρίπολη , Ελλάδα

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (σύμβαση μίσθωσης έργου)

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Ο χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται σύμφωνα με την προσλαμβανόμενη ειδικότητα, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ Έως και την 22-06-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ http://www.arcadianet.gr/

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Επιμελητήριο Αρκαδίας/25ης Μαρτίου & Πανός 21,Τρίπολη , Ελλάδα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ και ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΥΟ (2))

Κ1.1 Σύντομη Περιγραφή Αντικειμένου

Ο/Οι συνεργάτης(ες) θα ενταχθεί στην ομάδα του έργου που υλοποιεί την πράξη «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Τρίπολης» και θα συνεπικουρεί στην παρακολούθηση και υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του υποέργου του Επιμελητηρίου Αρκαδίας.

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας θα προβεί στην σύναψη διακριτών συμβάσεων έργου για τις διαφορετικές ειδικότητες προσωπικού που αναζητά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ1.5: συμβάσεις έργου (1) μία σύμβαση με άτομο ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού (πχ οικονομολόγων) και (1) μια σύμβαση έργου με άτομο ΠΕ Μηχανικό/Αρχιτέκτονα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος με έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών. Όλα τα άτομα θα ασχοληθούν με την διαχείριση και την διοίκηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του υποέργου του επιμελητηρίου.

Ειδικότερα όσον αφορά στις χρηματοδοτούμενες δράσεις του Επιμελητηρίου, αυτές αφορούν δράσεις για την ανάδειξη της ταυτότητας της εμπορικής περιοχής μέσω της εγκατάστασης ομοιόμορφων εξωτερικών στοιχείων (π.χ. πινακίδες, φωτιστικά, στέγαστρα, κλπ)καθώς και δράσεις προβολής και προώθησης της εμπορικής περιοχής (διοργάνωση εκδηλώσεων, ηλεκτρονική πλατφόρμα ενίσχυσης τοπικής επιχειρηματικότητας, κλπ.).

Για αναλυτικές πληροφορίες και άλλες διαδικαστικές διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην κα.Τζανετοπούλου Ευγενία, e-mailinfo@arcadianet.gr, ή 2710227141-2.

ΩΩΚΒ469ΗΛΟ-ΒΕ6 (1)

 

Για την αίτηση πατήστε εδώ