Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Καφέ «ΕSPRESSO»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/06/2020 / ΩΡΑ: 09:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης «Ανηγμένης» Τιμής του  συγκεκριμένου προϊόντος (Καφέ) το οποίο αντιπροσωπεύει ο Προμηθευτής, για την περιοδική προμήθεια του από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/16.

Για όλες τις πληροφορίες πατήστε εδώ