∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 115/2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/06/2020 / ΩΡΑ: 12:07 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 115/2020 (αρχικός 80/2020) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
«Προµήθεια εξοπλισµού για το αυτοκινούµενο οφθαλµολογικό ιατρείο».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ