Δημόσιοι Διαγωνισμοί

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/07/2020 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Η ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/7 προκηρύσσει, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δηµόσιο διαγωνισµό, για την σύναψη Συµφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας για την προµήθεια 640 Μετρικών Τόνων (ΜΤ) (320 ΜΤ/Έτος) του εφοδίου «ζυµαρικά από σιµιγδάλι» για κάλυψη των κλάδων Ε∆, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) συνολικού προϋπολογισµού, ποσού ύψους πεντακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων ευρώ (592.000,00 €), χωρίς ΦΠΑ. Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε ΕΔΩ

Η ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/7 προκηρύσσει, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δηµόσιο διαγωνισµό, για την σύναψη Συµφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας για την προµήθεια 200 Μετρικών Τόνων (ΜΤ) (100 ΜΤ/Έτος) του εφοδίου «φακές» για κάλυψη των κλάδων Ε∆, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) συνολικού προϋπολογισµού, ποσού ύψους τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (420.000,00 €), χωρίς ΦΠΑ. Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε ΕΔΩ

Η ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/7 προκηρύσσει, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δηµόσιο διαγωνισµό, για την σύναψη Συµφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας για την προµήθεια 500
Μετρικών Τόνων (ΜΤ) (250 ΜΤ/Έτος) του εφοδίου «λευκή ζάχαρη» για κάλυψη των κλάδων Ε∆, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) συνολικού προϋπολογισµού, ποσού ύψους τρικοσίων τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (337.500,00 €),
χωρίς ΦΠΑ. Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε ΕΔΩ

Διαγωνισμός για εργαστηριακό εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε ΕΔΩ

Διακήρυξη για σύμβαση προμήθειας νωπών κρεάτων για τις Μονάδες των Φρουρών Πολυκάστρου-Γιαννιτσών-Έδεσσας. Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε ΕΔΩ