Δημόσιοι Διαγωνισμοί

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/07/2020 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ
  • Ανακοίνωση Μετάθεσης εκ νέου Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 21/20

1. Σας γνωρίζουμε ότι μετατίθεται εκ νέου η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του υπ΄ αριθμ. 21/20 διαγωνισμού –τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/16 – με αντικείμενο την «Εργοστασιακή Συντήρηση Υλικού PROPELLER, NSN 1610015583595, P/N: 802375-2, Α/Φ CL-415», χωρίς τροποποίηση των όρων της σχετικής διακήρυξης.
2. Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21η Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ, με ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 28η Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ.
3. Η ανακοίνωση της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών διενέργειας του υπόψη διαγωνισμού εγκρίθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή έτσι ώστε να διευκολύνει την εξάντληση των περιθωρίων επίτευξης ευρύτερης συμμετοχής για να δοθεί επιπλέον χρόνος για την προετοιμασία των προσφορών των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων.

  • Συμβάσεις – Διαγωνισμοί για Προμήθεια Υλικών – Εφοδίων [Η Υπ’ Αρίθμ.78-20 Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευση, για την Προμήθεια Ειδικού Εξοπλισμού Τμημάτων (Ειδικού Τμήματος Αλεξιπτωτιστών – ΕΤΑ) προς Κάλυψη Κατεπείγουσας Ανάγκης Οφειλόμενης σε Γεγονότα Απρόβλεπτα για την Αναθέτουσα Αρχή, Εξαιτίας της Αδήριτης και Επείγουσας Ανάγκης Ανάσχεσης των Αυξημένων Προσφυγικών Ροών]

Σας γνωρίζουμε ότι, λόγω λανθασμένης ενημέρωσης των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων στη διαδικασία του θέματος από την Αναθέτουσα Αρχή και στο πλαίσιο των εφαρμοζόμενων αρχών στις διαδικασίες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το (α) σχετικό, η Υπηρεσία μας (ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ – Αναθέτουσα Αρχή) παρατείνει την καταληκτική προθεσμία παραλαβής των προσφορών στον εν λόγω διαγωνισμό, ο οποίος κηρύχθηκε με το (γ) όμοιο σε εκτέλεση του (β) ομοίου, που αφορά στην εντολή διενέργειας του διαγωνισμού, από 31 Ιουλ 20 σε 17 Αυγ 20.
Κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών – προσφορών (διαδικασία με διαπραγμάτευση) μέχρι στις 17 Αυγ 20, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ (καταληκτική ημερομηνία), στη Γραμματεία του ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ (Διεύθυνση: Π. Ράλλη 1 Ρούφ, Τηλέφωνο επικοινωνίας 2103483228/210 3459946, FAX: 2103454603).
H αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών θα διενεργηθεί στις 17 Αυγ 20, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ).

  • Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για την προμήθεια πυρομαχικών για κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών εκπαίδευσης, με την ανοιχτή διαδικασία, σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της εν λόγω διακήρυξης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Περισσότερες λεπτομέριες ΕΔΩ