Δημόσιοι Διαγωνισμοί

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/07/2020 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ
  • Συμβάσεις – Διαγωνισμοί [Η Υπ’Αρίθμ.70/20 Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευση Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση, για την Εντολή Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Σύμβασης για την Προμήθεια 4 μεταφερόμενων – ταχείας ανάπτυξης υποδομών ασφαλείας Τύπου II, συγκεκριμένων χαρακτηριστικών (απαιτήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στις δομές και στα κέντρα φιλοξενίας μεταναστών – προσφύγων, στους λοιπούς χώροι επιτήρησης, κ.λπ.) για την εκτέλεση της αποστολής των Μονάδων ΣΞ, στο πλαίσιο συνδρομής των Ενόπλων Δυνάμεων στην διαχείριση της προσφυγικής κρίσης για την αντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης μεταναστευτικής / προσφυγικής ροής.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

  • Συμβάσεις – Διαγωνισμοί για Προμήθεια Υλικών – Εφοδίων [Η Υπ’ Αρίθμ. 69-20 Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευσης, για την Προμήθεια Υλικών και Μέσων Ανακατασκευής Υφιστάμενων Ταχυπλόων Σκαφών (ΤΣ) Μεταφοράς Προσωπικού (Προσφύγων – Μεταναστών) προς Κάλυψη Κατεπείγουσας Ανάγκης Οφειλόμενης σε Γεγονότα Απρόβλεπτα για την Αναθέτουσα Αρχή, Εξαιτίας της Αδήριτης και Επείγουσας Ανάγκης Ανάσχεσης των Αυξημένων Μεταναστευτικών – Προσφυγικών Ροών]

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

  • Η ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/7 προκηρύσσει, 1ο επαναληπτικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για την προμήθεια 13.900 τετ. μετ. επανωδέρματος μόσχου δέψεως χρωμίου, αδιάβροχο, φυσικού προσώπου (ατρόχιστο), κατεργασίας PULL UP, για την κατασκευή φοντίων του πάνω μέρους των αρβυλών, για τη συνέχιση υλοποίησης του προγράμματος κατασκευής αρβυλών έτους 2021, του 700 ΣΕ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) συνολικού προϋπολογισμού, ποσού ύψους τετρακοσίων τριών χιλιάδων εκατό ευρώ (403.100,00 €), χωρίς ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε 64-20__Ω9Σ66-1ΜΛ

  • Η ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/7 προκηρύσσει, ηλεκτρονικό, ανοιχτό, δηµόσιο διαγωνισµό, για τη σύναψη Συµφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας για την προµήθεια του εφοδίου «εγκυτιωµένο χοιρινό σε σάλτσα» σε κονσέρβα για κάλυψη αναγκών συσκευασίας δεµατοποιηµένων µερίδων κλίµακας «4Β», µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) συνολικού προϋπολογισµού, ποσού ύψους επτακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (747.600,00 €) χωρίς ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε 63-20__6Δ046-ΗΚΥ

 

  • Η ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/7 προκηρύσσει, ηλεκτρονικό, ανοιχτό, δηµόσιο διαγωνισµό, για τη σύναψη Συµφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας για την προµήθεια του εφοδίου «παρασκευασµένα φαγητά χωρίς κρέας» (ΠΦΧΚ) σε κονσέρβα για κάλυψη αναγκών συσκευασίας δεµατοποιηµένων µερίδων κλίµακας «4Β», µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) συνολικού προϋπολογισµού, ποσού ύψους εξακοσίων δέκα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (617.400,00 €), χωρίς ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε 62-20__Ψ4Θ16-ΜΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 41/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της με αριθμό πρωτ. 26437/24-06-2020 (ΑΔΑ: Ψ4ΓΧΟΡ1Ο-7ΚΛ) Απόφασης, π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό ανάδειξης Αναδόχου για την ετήσια προληπτική και επισκευαστική συντήρησης και παρακολούθησης καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλιματισμού (ΚΚΜ, VRV, SPLIT, FCU), για κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, («Παροχή Υπηρεσιών», CPV: 50730000- 1, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων και «Ανταλλακτικά», CPV: 42512500-3, Μέρη κλιματιστικών μηχανημάτων), συνολικού προϋπολογισμού πενήντα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι τριών ευρώ (50,623.00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τετάρτη, 15-07-2020 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη, 14-07-2020, στις 14:00 μ.μ.
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από την 4η Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.
Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση προμήθειας.
Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 54623, Θεσσαλονίκη, αρμόδιος υπάλληλος: Τσαλακόπουλος Κωνσταντίνος,
Τηλ. 2313 327 825, FAΧ 2313 327 838).
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.4ype.gr).