Δημόσιοι Διαγωνισμοί

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/07/2020 / ΩΡΑ: 08:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Αντικείμενο του διαγωνισμού : «Προμήθεια Δεξαμενών Καυσίμου, Ε/Π A/S332C1 SUPER PUMA»

Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ Δ.26_20

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης , σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Αντικείμενο του διαγωνισμού : «Προμήθεια (Purchase) Δώδεκα (12) τεμαχίων υλικού Propeller Blade Α/Φ CL – 215»

Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ Δ.23_20

Το Γ.Ν Ζακύνθου προκηρύσσει επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ (CPV 33194100-7, «Συσκευές και όργανα έγχυσης»).

Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε: ΑΝΤΛΙΕΣ (Ω6Χ74690ΒΞ-ΓΛΧ)(20PROC006985462)

Διενέργεια Προσκλήσεων 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια:

«Ψηφιακού Ανιχνευτή για την αναβάθμιση του αναλογικού μαστογράφου σε ψηφιακό», (CPV 33111300-4 ) «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ» για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

«Ψηφιακού Ανιχνευτή για την αναβάθμιση του αναλογικού μαστογράφου σε ψηφιακό.», (CPV 33111300-4 ) «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ» για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 131/2020, για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ

Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε: 1.1 ΑΔ_131 ΑΔΑΜ 20PROC006989142 ΑΔΑ 6Π1Β6-ΦΡΝ