Δημόσιοι Διαγωνισμοί

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/07/2020 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Διακήρυξη διαγωνισμού με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές για εγκατάσταση 16 συνολικά μηχανημάτων αυτομάτων πωλητών (ροφημάτων, εμφιαλωμένου νερού, χυμών – αναψυκτικών και συσκευασμένων εδεσμάτων, νερών και αναψυκτικών) για τις Μονάδες -Ανεξ. Υπομονάδες των Στρδων “ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ” και “ΜΑΚΕΔΟΜΑΧΟΥ ΚΩΤΤΑ”.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε Φ.600.163_274_29643_Σ.4195_10 ΙΟΥΛ 2020_Γ΄ΣΣ_ΔΥΔΜ

Ηλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών μονώσεων, επισκευής και συντήρησης δωμάτων και υπογείων (CPV 45320000-6 Εργασίες μόνωσης) σε Κέντρα Υγείας και Τοπικά Ιατρεία, αρμοδιότητας της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 138.018,42 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΑΔΑΜ

Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών μονώσεων, επισκευής και συντήρησης δωμάτων και υπογείων σε Κέντρα Υγείας και Τοπικά Ιατρεία αρμοδιότητας της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε 32690