Επιμελητήριο Αρκαδίας: Μεγάλες εκπτώσεις εξασφάλισε το Επιμελητήριο Αρκαδίας στα μέλη του. Ειδική συμφωνία με την «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/07/2020 / ΩΡΑ: 11:03 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP NEWS, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας, πρώτο σε όλη την Ελλάδα, υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας  με τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ», που λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2121/93 και του ν. 4481/2017.

Η συμφωνία αφορά τη χρήση πνευματικών δικαιωμάτων μουσικής στις επιχειρήσεις εστίασης, τουρισμού και αναψυχής της ευρύτερης περιοχής.

Στη  συμφωνία προβλέπεται τα μέλη του Επιμελητηρίου Αρκαδίας που χρησιμοποιούν μουσική να ωφεληθούν από τις ειδικές ρυθμίσεις και εκπτώσεις για την καταβολή δικαιωμάτων, ενώ τακτοποιούνται και οφειλές για τα προηγούμενα έτη 2018 και 2019 και αποκτούν νέα άδεια δημόσιας εκτέλεσης για το 2020. Επιπλέον προβλέπονται και ειδικές ρυθμίσεις για όσες επιχειρήσεις επλήγησαν από το lockdown λόγω πανδημίας.

Σημειώνεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν μόνο στα ταμειακά ενήμερα μέλη (για το έτος 2020) του Επιμελητηρίου Αρκαδίας τα οποία θα πρέπει να προσκομίσουν προς την «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» τη βεβαίωση που θα τους δώσει το Επιμελητήριο Αρκαδίας.

Πιο συγκεκριμένα μεταξύ άλλων στη συμφωνία αναφέρεται:

Α) Για τα έτη 2018 και 2019 :

Τα μέλη που θα προχωρήσουν σε συμφωνία το αργότερο μέχρι την 30/09/2020 και στη βάση του ισχύοντος σήμερα αμοιβολογίου της «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» θα εφαρμόζεται έκπτωση: 25%

Β) Για το έτος 2020:

Τα μέλη που θα προχωρήσουν σε συμφωνία το αργότερο μέχρι την 30/09/2020 και στη βάση του ισχύοντος σήμερα αμοιβολογίου της «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» θα εφαρμόζεται έκπτωση: 10%

Αναστολή λειτουργίας λόγω Covid 19

Σημειώνεται ότι, λόγω των έκτακτων συνθηκών και των επιπτώσεων από τα ληφθέντα μέτρα για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID -19  με την υποχρεωτική αναστολή της λειτουργίας καταστημάτων βάσει σχετικών ΚΥΑ,:

  1. για όσα μέλη του Σωματείου που αποδεδειγμένα είχαν αναστείλει την λειτουργία των καταστημάτων τους, βάσει σχετικών ΚΥΑ, κατά τους μήνες από Μάρτιο 2020 έως Μάιο 2020, για τον υπολογισμό της αναλογούσας συνολικής αμοιβής του τρέχοντος έτους (2020) δεν θα προσμετράται για τα εν λόγω καταστήματα το τρίμηνο αυτό χρονικό διάστημα, και
  2. για τα μέλη του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ που είχαν ήδη προ του Μαρτίου 2020 καταβάλει και εξοφλήσει πλήρως και ολοσχερώς την αναλογούσα αμοιβή για την ‘Άδεια δημόσιας εκτέλεσης του έτους 2020 και που αποδεδειγμένα είχαν αναστείλει την λειτουργία των καταστημάτων τους, βάσει σχετικών ΚΥΑ, κατά τους μήνες από_Μάρτιο 2020 έως Μάιο 2020, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας και εμπροθέσμης εξόφλησης της αναλογούσας αμοιβής για όλα τα οφειλόμενα έτη θα εκδοθεί στο τέλος του έτους 2020 αντίστοιχο πιστωτικό για το ποσό της αμοιβής που αντιστοιχεί στους 3 μήνες αυτούς, και της έκπτωσης του 10%  ποσό το οποίο θα συμψηφιστεί με την οφειληθησομένη αμοιβή του έτους 2021 .

Γ) Οι προκύπτουσες βάσει των προαναφερομένων  υπό Α) και Β) οφειλόμενες από τα μέλη του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ αμοιβές για τα έτη 2018, 2019 και 2020 που προσχωρούν στην παρούσα συμφωνία, δύνανται να εξοφληθούν σε έως έξι (06) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, εφόσον τιμολογηθούν τα συνολικά αναλογούντα δικαιώματα (αμοιβές) το αργότερο μέχρι 30/09/2020, με την πρώτη δόση καταβλητέα το αργότερο μέχρι 30/09/2020 και την τελευταία το αργότερο μέχρι 28/02/2021.

Δ) Ο εκάστοτε ισχύων ΦΠΑ θα καταβάλλεται από τα μέλη του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ προς την «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» στο ακέραιο, και θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνον το κάθε εν λόγω μέλος.

Ε) Με την καταβολή της αμοιβής (οικονομικό αντάλλαγμα), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, θα εκδίδονται και τα αντίστοιχα νόμιμα παραστατικά από την «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ», με την εξαίρεση της δυνατότητας εξόφλησης σε δόσεις (παράγραφος Γ) όπου στην περίπτωση αυτή θα εκδίδεται το τιμολόγιο το αργότερο μέχρι 30/09/2020 και θα χορηγείται στο κάθε μέλος του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ, η αντίστοιχη μη αποκλειστική «ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» της «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»  για τα αντίστοιχα ως άνω έτη 2018, 2019 και 2020 με την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της αντίστοιχης αμοιβής.

ΣΤ) Έναντι οποιουδήποτε μέλους,  που έχουν εκκινήσει από την «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» νομικές ενέργειες εναντίον του, για καθένα από τα έτη 2018, 2019 και 2020, εφόσον προσχωρήσει εμπροθέσμως στην παρούσα σύμβαση θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια και σε συνεννόηση με το Επιμελητήριο Αρκαδίας για την εξώδικη επίλυση της διαφοράς.

 Αξίζει να αναφερθεί ότι τα μέλη του Επιμελητηρίου Αρκαδίας που θα προσχωρήσουν το αργότερο μέχρι την 30/09/2020 και έχουν τηρήσει πλήρως τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις τους για τα έτη 2018, 2019 και 2020, εντός του προαναφερόμενου ορισθέντος διαστήματος,  το Επιμελητήριο Αρκαδίας εξασφάλισε ότι  η «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» δεν θα διατηρεί καμία αξίωση για τον προ της 1.1.2018 χρόνο, υπό την αυτονόητη φυσικά προϋπόθεση, ότι το εν λόγω μέλος του Επιμελητηρίου δεν θα εξέλθει της εν προκειμένω συμφωνίας, οπότε οι παραπάνω αξιώσεις της «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» θα ενεργοποιούνται άμεσα.