Νέους κανόνες για τις πλατφόρμες crowdfunding, θεσπίζει η Ευρώπη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/07/2020 / ΩΡΑ: 20:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΝΕΑ

Νέους κανόνες, με στόχο τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των πλατφορμών crowdfunding, ενέκρινε χθες το Συμβούλιο της Ε.Ε. Το νέο πλαίσιο αποτελεί μέρος του σχεδίου της Ένωσης Κεφαλαιαγορών για την εξασφάλιση ευκολότερης πρόσβασης σε νέες πηγές χρηματοδότησης.

Το crowdfunding είναι μια αναδυόμενη εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης που φέρνει σε άμεση επαφή, κατά κανόνα μέσω του Διαδικτύου, αυτούς που μπορούν να δώσουν, να δανείσουν ή να επενδύσουν χρήματα, με αυτούς που χρειάζονται χρηματοδότηση για συγκεκριμένο σχέδιο. Η βασική λογική του νέου πλαισίου είναι να άρει τους φραγμούς για τις πλατφόρμες crowdfunding στη διασυνοριακή παροχή των υπηρεσιών τους. Αυτό εξασφαλίζεται, καθώς εναρμονίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για τη λειτουργία στην εγχώρια αγορά τους και τη λειτουργία σε άλλες χώρες της Ε.Ε. Η πρόταση θα αυξήσει, επίσης, την ασφάλεια δικαίου μέσω κοινών κανόνων προστασίας των επενδυτών.

Οι νέοι κανόνες θα καλύπτουν εκστρατείες crowdfunding ύψους έως και €5 εκατ. για περίοδο 12 μηνών. Οι μεγαλύτερες δραστηριότητες θα ρυθμίζονται από την Οδηγία MiFID (οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων) και τον Κανονισμό για το “Ενημερωτικό Δελτίο”. Στο μεταξύ, το crowdfunding, που βασίζεται σε ανταμοιβή ή σε δωρεές, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των νέων κανόνων, επειδή δεν μπορεί να θεωρηθεί χρηματοπιστωτική υπηρεσία.

Να σημειωθεί ότι το Συμβούλιο ενέκρινε, χθες, τυπικά τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση. Ο Κανονισμός πρέπει τώρα να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε δεύτερη ανάγνωση, προτού δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα και τεθεί σε ισχύ.

Δάνειο ή επένδυση
Οι θεσπισθέντες κανόνες παρέχουν υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το κόστος συμμόρφωσης για τους παρόχους. Καθορίζουν δε κοινές απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας, ενημέρωσης και διαφάνειας και περιλαμβάνουν ειδικές απαιτήσεις για μη επαγγελματίες επενδυτές.

Στο μεταξύ, οι κανόνες για το crowdfunding στην Ε.Ε. θα είναι ειδικά προσαρμοσμένοι ανάλογα με το αν παρέχουν τη χρηματοδότησή τους με τη μορφή δανείου ή επένδυσης (μέσω μετοχών και ομολόγων που εκδίδονται από την εταιρεία, που αντλεί κεφάλαια).

Επίσης, το νέο πλαίσιο καθορίζει κοινούς κανόνες αδειοδότησης και εποπτείας για τις εθνικές αρμόδιες αρχές.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) θα έχει ενισχυμένο ρόλο για τη διευκόλυνση του συντονισμού και της συνεργασίας, μέσω δεσμευτικού μηχανισμού διαμεσολάβησης για την επίλυση διαφορών και μέσω της κατάρτισης τεχνικών προτύπων.

Για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και άλλες ΜμΕ, ο τραπεζικός δανεισμός είναι συχνά δαπανηρός ή δυσπρόσιτος, λόγω της έλλειψης πιστωτικού ιστορικού ή απτών εξασφαλίσεων. Το crowdfunding μπορεί να αποτελέσει χρήσιμη υποκατάστατη πηγή χρηματοδότησης, ιδίως στα αρχικά στάδια της επιχειρηματικής δραστηριότητας.