ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/07/2020 / ΩΡΑ: 11:02 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

«Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ (cpv
42512200-0 κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου), προϋπολογισθείσας δαπάνης
59.904,65€ με Φ.Π.Α. για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και
Θράκης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.