∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 132/2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/07/2020 / ΩΡΑ: 10:12 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 132/2020. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
«Προµήθεια αερόψυκτης αντλίας θερµότητας θαλάµων αρνητικής πίεσης».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.