Δημόσιοι Διαγωνισμοί

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/08/2020 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 142/2020  (αρχικός 111/2020), για την «Προμήθεια εμβολίων», CPV: 33651600-4, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (22.500,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε: 2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔ_142 ΑΔΑ ΨΟΛΞ6-Α5Φ ΑΔΑΜ 20PROC007108697

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 70/2020, για την «Προμήθεια για ιατρικά αέρια», CPV: 24111500-0, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριιών χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ευρώ (3.820,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε: AΔ_70 ΑΔΑ Ψ11Ο6-ΩΛΜ ΑΔΑΜ 20PROC007108378

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 80/20 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 • Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7 προκηρύσσει, ηλεκτρονικό, ανοικτό,  δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας, από υπογραφή της, με σκοπό την προμήθεια στολών ασκήσεων – εκστρατείας παραλλαγής δάσους νέου τύπου, με ύφασμα σύμμεικτο συνθέσεως 50% βαμβάκι – 50% πολυεστέρας (50 – 50), για την κάλυψη αναγκών ΕΣΣΟ, μαθητών παραγωγικών σχολών και περιοδικής χορήγησης στελεχών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) συνολικού προϋπολογισμού, ποσού ύψους επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (7.420.000,00 €), χωρίς ΦΠΑ.
  Αριθμός Διαγωνισμού: 80/20 και αριθμός διακήρυξης: 80.
  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
  Έναρξη υποβολής προσφορών η 29 Ιουλ 20, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.
  Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 07 Σεπ 20, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.
  Αποσφράγιση των προσφορών η 11 Σεπ 20, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00.
  Διευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (από 08:00 έως 14:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών) στο τηλέφωνο 210 348
  3161 ΦΑΞ: 210 345 4603. Υπεύθυνος επικοινωνίας, ΕΜΘ Αλχίας (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς

 

 • Η ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/7 προκηρύσσει, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δηµόσιο διαγωνισµό, για την προµήθεια µίας (1) µονάδας παραγωγής υγρού οξυγόνου και αζώτου, µε σκοπό
  την ενίσχυση των παραγωγικών διαδικασιών του 691 ΒΕΒ, στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας για την αντιµετώπιση της απειλής από την πανδηµία του Covid -19, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) συνολικού προϋπολογισµού, ποσού ύψους ενός εκατοµµυρίου εννιακοσίων πενήντα µια χιλιάδων εξακοσίων δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτών (1.951.612,90 €), χωρίς ΦΠΑ.

Αριθµός ∆ιαγωνισµού: 81/20 και αριθµός διακήρυξης: 81.
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) και οι προσφορές
θα υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς, ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Έναρξη υποβολής προσφορών η 31 Ιουλ 20, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00.
Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 10 Σεπ 20, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:00.
Αποσφράγιση των προσφορών η 16 Σεπ 20, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 08:00.
∆ιευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται καθηµερινά (από 08:00 έως 14:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήµων αργιών) στο τηλέφωνο 210 348
3161 ΦΑΞ: 210 345 4603. Υπεύθυνος επικοινωνίας, ΕΜΘ Αλχίας (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς.

 

 • Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο, διάρκειας δύο (2) ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αντικείμενο του διαγωνισμού : «Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Η/Υ (LAPTOP)».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε Δ.28_20