Δημόσιοι Διαγωνισμοί

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/08/2020 / ΩΡΑ: 09:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός µε ενσφράγιστες προσφορές, για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων (Παιδικός Σταθµός, ΟΦΘ, ΦΦΘ), καθαρής άνευ ΦΠΑ αξίας εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ, ύψους εβδοµήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€) για το χρονικό διάστηµα από την 29 Αυγ 20 ώρα 00:00:01πµ, µέχρι και 29 Σεπ 20 ώρα 23:59:59.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΑΔΑΜ 20PROC007136439