Δημόσιοι Διαγωνισμοί

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/08/2020 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ
 • H 29 M/Π Ταξιαρχία Πεζικού, θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, που αφορά στην προμήθεια: «Νωπών κρεάτων και πουλερικών για τις ανάγκες των Μονάδων στην ΠΕ Ροδόπης».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 • Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 124/2020, για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης-επισκευής κρίσιμων μηχανημάτων των Οδοντιατρείου, Αναισθησιολογικού και Χειρουργείων», CPV: 50421000-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριών χιλιάδων επτακοσίων δεκατρία ευρώ και ογβδόντα λεπτών (3.713,80€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΑΔAΜ 20PROC007156445

 

 • Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 125/2020, για την «Σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης εγχυτών των Τμημάτων Αγγειογράφου και Στεφανιογράφου», CPV: 50422000- 9, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα ευρώ και ογβδόντα λεπτών (4.860,80€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε AΔΑΜ 20PROC007160239

 

 • Ανακοίνωση διαγωνισμού 70 εκατ. Ευρώ για ανακατασκευή και επισκευή τοπικής οδικής υποδομής σε 17 Δήμους της Βόρειας Μακεδονίας.

Σε συνέχεια σχετικής πληροφόρησης από το Γραφείο ΟΕΥ στα Σκόπια, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών της Βόρειας Μακεδονίας ανακοίνωσε διαγωνισμό για την ανακατασκευή και επισκευή τοπικών οδών και δρόμων σε 17 Δήμους της χώρας.

Το πρώτο στάδιο του εν λόγω διαγωνισμού περιλαμβάνει την ανακατασκευή 28 τοπικών δρόμων, έκτασης 23,6 λμ. και κόστους 4,5 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός εντάσσεται στο πενταετές έργο ανακατασκευής και επισκευής τοπικών οδών και δρόμων σε 81 Δήμους και στην πόλη των Σκοπίων, που περιλαμβάνει πάνω από 400 χλμ. τοπικής υποδομής, συνολικού κόστους περίπου 70 εκατ. ευρώ.
Επισημαίνεται ότι στον διαγωνισμό περιλαμβάνονται μόνο Δήμοι που υπέβαλαν ολοκληρωμένα και αναθεωρημένα έργα που έχουν εγκριθεί από την Παγκόσμια Τράπεζα.
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Βόρειας Μακεδονίας
(http://www.mtc.gov.mk/), καθώς και να επικοινωνήσουν με τους υπεύθυνους του Υπουργείου, κ. Slavko Micevski και κα.Vlasta Ruzinovska (Tηλέφωνο: + 389 (0)2 3145 531, Fax: + 389 (0)2 3126 228).
Σχετική ενημέρωση έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα AGORA του Υπουργείου Εξωτερικών (https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana- xora/infofile/71641).

Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει στις 18 Αυγούστου 2020.

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 82/20 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/7 προκηρύσσει, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για την προμήθεια ενός (1) βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς υγρού οξυγόνου με δεξαμενή
χωρητικότητας 10.000 λίτρων, με σκοπό την ενίσχυση των παραγωγικών διαδικασιών του 691 ΒΕΒ, στο πλαίσιο της Εθνικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση της απειλής από την πανδημία του Covid -19, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) συνολικού
προϋπολογισμού, ποσού ύψους τριακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (322.580,65 €), χωρίς ΦΠΑ.
Αριθμός ∆ιαγωνισμού: 82/20 και αριθμός διακήρυξης: 82.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) και οι προσφορές

θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Έναρξη υποβολής προσφορών η 07 Αυγ 20, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 11 Σεπ 20, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.
Αποσφράγιση των προσφορών η 17 Σεπ 20, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00.
∆ιευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (από 08:00 έως 14:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών) στο τηλέφωνο 210 348
3161 ΦΑΞ: 210 345 4603. Υπεύθυνος επικοινωνίας, ΕΜΘ Αλχίας (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς.

 

 • ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ-ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Προκηρύσσεται ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ-ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ για την κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 325.740,00 €, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α
24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά ΟΜΑΔΑ χωρίς ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Συστημικός Αύξοντας Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 95351

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

 • “Μελέτη καθορισμού ενός μεθοδολογικού πλαισίου – Ολοκληρωμένη ανάπτυξη Οδηγών Επιχειρείν & εκπόνηση ερευνών αγοράς”
Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 1.802.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 1.453.225,81 €).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr όπου έχει λάβει τον Συστημικό αριθμό 94322 και θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, στη διεύθυνση: https://ebs.eprocurement.gov.gr μέχρι την 18.09.2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 [καταληκτική ημερομηνία παραλαβής (ηλεκτρονικής υποβολής) προσφορών].

Για αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τους παρακάτω συνδέσμους του ΕΣΗΔΗΣ και του ΥΠΕΞ αντίστοιχα: http://www.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx (αναζήτηση με Συστημικό αριθμό 94322)

Για να δείτε την περίληψη του διαγωνισμού πατήστε ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΧ.ΟΔΗΓΩΝ_

 

 • Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημοσίου Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του έργου «Μελέτη καθορισμού ενός μεθοδολογικού πλαισίου – Ολοκληρωμένη ανάπτυξη Οδηγών Επιχειρείν & εκπόνηση ερευνών αγοράς», που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου με κωδικό ΟΠΣ 5007764 και χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ 194/1 του ΠΔΕ (2017ΣΕ19410000).

Για να δείτε την περίληψη του διαγωνισμού πατήστε Μηχανήματα ΜΤΝ

 • Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αρ. 32903/07-08-2020 (ΑΔΑ: ΨΤΘ4ΟΡ1Ο-8ΛΑ) Απόφασης διενέργειας, Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προμήθεια «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» (CPV 09135100-5 Πετρέλαιο Θέρμανσης),  προϋπολογισθείσας δαπάνης 799.096,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση το μεγαλύτερο παρεχόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης (χωρίς ΦΠΑ) κατά νομό, όπως αυτή διαμορφώνεται στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατά την ημέρα παράδοσης, για την κάλυψη των
  αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.πε. Μακεδονίας και Θράκης για ένα έτος, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα ακόμη έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 799.096,20€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Για να δείτε την περίληψη του διαγωνισμού πατήστε ΩΓ2ΟΟΡ1Ο-Φ3Γ