Δημόσιοι Διαγωνισμοί και Συμβάσεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/09/2020 / ΩΡΑ: 08:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
 • Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. προκειμένου να καλύψει ανάγκες σε προσωπικό, προσκαλεί μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΗΝ (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.

 • Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 155/2020, για την «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (αιθυλική αλκοόλη)», CPV: 24322510-5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε AΔ 155 ΑΔΑ

 • Διαγωνισμός για την προμήθεια «Ειδών νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων για την τροφοδοσία των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων της 79 ΑΔΤΕ (Νήσων Σάμου και Ικαρίας)».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΡΕΑΤΩΝ

 • Διαγωνισμός για την προμήθεια  «Ειδών νωπών και κατεψυγμένων πουλερικών για την τροφοδοσία των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων της 79 ΑΔΤΕ (Νήσων Σάμου και Ικαρίας)».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_07_20_ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ_

 • Ανακοινώνεται ότι το Πολεµικό Ναυτικό διενεργεί ∆ηµόσιους Ανοικτούς Μειοδοτικούς ∆ιαγωνισμούς για:
 1. την «Προµήθεια ενός (1) Εύκαµπτου ∆ιαγνωστικού Βίντεο-Βρογχοσκόπιο Full HD Πνευµονολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκοµείου Αθηνών (ΝΝΑ), Έναντι Εκτιµώµενης Αξίας Εκατόν Πενήντα Χιλιάδων (150.000,00) ευρώ, µη Συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ». Περισσότερες πληροφορίες και το κείµενο της διακήρυξης, παρέχονται ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µε αριθµό καταχώρησης / αναζήτησης του αναρτηθέντος διαγωνισµού 96449, µέσω του οποίου θα γίνει ο διαγωνισµός.
 2. «Προμήθεια ενός (1) Χειρουργικού Μικροσκοπίου Πλαστικής Χειρουργικής και Νευροχειρουργικής
  Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ), Έναντι Εκτιμώμενης Αξίας Εκατόν Εβδομήντα
  ∆ύο Χιλιάδων Επτακοσίων Σαράντα (172.740,00) ευρώ, μη Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ». Περισσότερες πληροφορίες και το κείμενο της διακήρυξης, παρέχονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), με αριθμό καταχώρησης / αναζήτησης του αναρτηθέντος διαγωνισμού 96432, μέσω του οποίου θα γίνει ο διαγωνισμός.

Οι διαγωνισμοί θα διενεργηθούν την 30 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη. και ώρα 09:00 πμ. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών την 28 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα ∆ευτέρα και μέχρι ώρα 11:00 μμ.

 • Σύμβαση και Υλοποίηση Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε: 20PROC007299736 (ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ)

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ.06/20 για την περιοδική προμήθεια Εμφιαλωμένων Φυσικών (Μεταλλικών) Νερών,προς κάλυψη αναγκών της Πτέρυγας

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 • Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια “Α υλών” για την κάλυψη αναγκών του διακλαδικού προγράμματος παραγωγής χρωμάτων και πλαστικών των 691 BEB.

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστεΩΚΩΙ6-ΕΑΝ

 • Συνοπτικός ∆ιαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές, για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ), καθαρής άνευ ΦΠΑ αξίας εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ, ύψους εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€) για το χρονικό διάστημα από
  την 30 Σεπ 20 ώρα 00:00:01πμ, μέχρι και 19 Οκτ 20 ώρα 23:59:59.

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε 1.1 ΑΔ 166 ΑΔΑΜ

 • Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 156/2020, για την «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (χειρουργικές γάζες)», CPV: 33141119-7, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα έξι χιλιάδων ευρώ (66.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 156 ΑΔΑΜ

 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Notification of Intent to Invite Bids for the implementation of the Project ‘Transport Core Services», IFB-CO-14797-TCS , Ref: NCIA/ACQ/2020/7016.

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε NOI-IFB-CO-14797-TCS

 • Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 166/2020, για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ), καθαρής άνευ ΦΠΑ αξίας εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ, ύψους εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€)

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε ΑΔΑΜ 20PROC007296993

 • Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 159/2020, για την «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (φάρμακα για λειτουργικές γαστρεντερικές διαταραχές)», CPV: 33612000-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα χιλιάδων ευρώ  60.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε ΑΔ 159 ΑΔΑΜ 20PROC007295535

 • Η ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/7, προκηρύσσει σύµφωνα µε το (δ) σχετικό, διαγωνισµό σύναψης και εκτέλεσης σύµβασης, για το υποπρόγραµµα «προµήθεια θερµικών διοπτρών σκόπευσης και παρατήρησης για πολυβόλα».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΩΧ4Ε6-Λ6Β

 • Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provision of Hardware for Installation of the local AirC2 System Accession to NATO of the Republic of North Macedonia», (RFQ-CO-115283-NATINAMDS)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΩΧ4Ε6-Λ6Β

 • 6η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure», IFB-CO-15049-BITI

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε IFB-CO-15049-BITI 1

 • Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provision of GAG Radio Capability for NATINAMDS Extension to North Macedonia», (RFQ-CO- 115278-NATINAMDS)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε RFQ-CO-115278-NATINAMDS

 • Η ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ, προκηρύσσει µε το (β) σχετικό, ηλεκτρονικό ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό, για τη σύναψη σύµβασης προµήθειας 2 συστηµάτων ραδιογωνιοµέτρησης (Ρ/Γ) V/UHF και την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασής τους εντός υφιστάµενων τηλεπικοινωνιακών κλωβών τύπου S-280 της Στρατιωτικής Υπηρεσίας (ΣΥ) επί οχήµατος, στο πλαίσιο συνδροµής των Ενόπλων ∆υνάµεων στην διαχείριση της προσφυγικής κρίσης για την αντιµετώπιση της διαρκώς αυξανόµενης µεταναστευτικής / προσφυγικής ροής.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε Ψ3ΟΕ6-0ΞΡ

 • Το Γ.Ν Ζακύνθου, προκυρύσσει:

τη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια : «ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ » (CPV : 33141110-4 – ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ) (KAE:1311).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΨΛΡ84690ΒΞ-1ΨΣ

Την διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια: «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ» (CPV 33696500-0, Αντιδραστήρια Εργαστηρίων) (ΚΑΕ 1359), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών (Α1..ρουτίνας – Α2.. εφημερίας – εφεδρικός) καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εξετάσεων».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε 6Φ8Ε4690ΒΞ-9Ι1