Δημόσιοι Διαγωνισμοί

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/09/2020 / ΩΡΑ: 08:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ
 • «Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής της αριθ. 04/2020 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο για τον κλειστό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια συστήματος με τίτλο ‘’Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)’’ συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης εξήντα δύο εκατομμυρίων ευρώ #62.000.000,00€# (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, κατά είκοσι μία (21) ημερολογιακές ημέρες».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε: 20PROC007318050_ΨΞΠΧ4653ΠΩ

 • Ανακοινώνεται ότι το Πολεµικό Ναυτικό διενεργεί ∆ηµόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό για την «Προµήθεια ενός (1) Χειρουργικού Μικροσκοπίου ΩΡΛ Κλινικής Ναυτικού Νοσοκοµείου Αθηνών (ΝΝΑ), Έναντι Εκτιµώµενης Αξίας Εκατόν Σαράντα Ενός Χιλιάδων (141.000,00) ευρώ, µη Συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ».
  Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την 5 Οκτωβρίου 2020 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09:00 πµ. Ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών την 2 Οκτωβρίου 2020, ηµέρα Παρασκεύη και µέχρι ώρα 11:00 µµ.
  Περισσότερες πληροφορίες και το κείµενο της διακήρυξης, παρέχονται ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µε αριθµό καταχώρησης / αναζήτησης του αναρτηθέντος διαγωνισµού 96256, µέσω του οποίου θα γίνει ο διαγωνισµός.

 

 • H ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ, προκηρύσσει µε το (β) σχετικό, ηλεκτρονικό, ανοιχτό, δηµόσιο διαγωνισµό, ανοικτής διαδικασίας υπ’ αρίθµ. 95/20, για την προµήθεια µη επανδρωµένων ιπτάµενων µέσων επιτήρησης (εναερίων οχηµάτων) τύπου V για την εκτέλεση της ειδικής αποστολής των Μονάδων ΣΞ, στο πλαίσιο συνδροµής των Ενόπλων ∆υνάµεων στην διαχείριση της προσφυγικής κρίσης προς κάλυψη κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόµενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, εξαιτίας της αδήριτης και επείγουσας ανάγκης ανάσχεσης των αυξηµένων µεταναστευτικών – προσφυγικών ροών.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε:ΨΟ3Λ6-3Χ3

 • HΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ, προκηρύσσει με το (β) σχετικό, ηλεκτρονικό, ανοιχτό, δημόσιο διαγωνισμό, ανοικτής διαδικασίας υπ’ αρίθμ. 96/20, για την προμήθεια (16.800 τεμ.) σάκων ιματισμού για κάλυψη αναγκών Ν/Σ οπλιτών και μαθητών παραγωγικών σχολών.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε: ΩΗΓ46-805

 • Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 155/2020, για την «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (αιθυλική αλκοόλη)», CPV: 24322510-5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των
  προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε:6ΚΝΙ6-ΦΞ5 ΑΔΑΜ 20PROC007293178 (1)

 • Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοιχτή διαδικασία με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής, με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Μ.Ε.Α. & Χ.Υ.Τ.Υ. ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Χ.Υ.Τ.Α. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΟΥ Φo.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε»

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε: 2100 200720

 • Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 29/20
  Σας γνωρίζουμε ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του υπ΄ αριθμ. 29/20 διαγωνισμού –τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/16 – με αντικείμενο την προμήθεια «Ηλεκτρικών Ψυγείων και Ηλεκτρικών Κουζινών», στο πλαίσιο της συνδρομής του ΥΠΕΘΑ στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, χωρίς τροποποίηση των όρων της σχετικής διακήρυξης.
  Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ, με ημερομηνία αποσφράγισης
  των προσφορών την 6 η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ.
  Η ανακοίνωση της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών διενέργειας του υπόψη διαγωνισμού εγκρίθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή
  στα πλαίσια των καθοριζομένων στο άρθρο 60 του ν.4412/16 και προκειμένου να εξασφαλιστεί η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή οικονομικών φορέων προς
  ενίσχυση του ανταγωνισμού και με γνώμονα τις αρχές της χρηστής διοίκησης, του δικαίου και της διαφάνειας.

Αρκαδία

Πλειοδοτική Δημοπρασία ιστεμένων δέντρων Ελάτης

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε: SKMBT_C22020091610480

Διενέργεια Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για εκμίσθωση χώρου στο Διακαστικό Μέγαρο Ξάνθης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε 3344-2020

 

 • Προκήρυξη Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια (4) μικρών λεωφορείων ΑμεΑ για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας», προϋπολογισμού δαπάνης 319.920,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

 

 • Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 167/2020, για την «προμήθεια εξοπλισμού για το  τμήμα αιμοδοσίας (τέσσερις πολυθρόνες αιμοληψίας σταθερές)», CPV: 33192300- 5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας επτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα έξι ευρώ (7.936,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΑΔΑΜ 20PROC007318157