Δημόσιοι Διαγωνισμοί

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/09/2020 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ
  • Η ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ, προκηρύσσει µε το (β) σχετικό, ηλεκτρονικό, ανοιχτό, δηµόσιο διαγωνισµό, ανοικτής διαδικασίας υπ’ αρίθµ. 102/20, σύναψης σύµβασης για την προµήθεια ειδικού εξοπλισµού (304 οπτικών οργάνων) εκτέλεσης της ειδικής αποστολής των Μονάδων ΣΞ, στο πλαίσιο συνδροµής των Ενόπλων ∆υνάµεων στην διαχείριση της προσφυγικής κρίσης προς κάλυψη κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόµενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, εξαιτίας της αδήριτης και επείγουσας ανάγκης ανάσχεσης των αυξηµένων µεταναστευτικών – προσφυγικών ροών.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε 6Β6Ψ6-ΔΑΥ

  • Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού πληρωμάτων και τμημάτων επί των ταχυπλόων σκαφών μεταφοράς προσωπικού, επιτήρησης – ανάσχεσης (συσκευών παροχής οξυγόνου κλειστού κυκλώματος και ρυθμιστών πλευστότητας).

Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες στα αρχεία:

Φ.600.163- 123 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (ΑΠ 108-20),

ΠΑΡ (1)

ΡΥΜΘΙΣΤΕΣ ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ espd

  • Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 172/2020, (ΕΣΗΔΗΣ:99380) για την «προμήθεια αναπνευστήρων (στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID- 19)», CPV:33157400-9, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (84.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΑΔΑ ΩΑΔΗ6-5ΟΟ

  • Διαγωνισμός για την προμήθεια 1 ταχυπλόου σκάφους μεταφοράς προσωπικού, μη στρατιωτικών προδιαγραφών συγκεκριμένων χαρακτηριστικών με την εν συνεχεία υποστήριξη 7 ετών.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε τα αρχεία:

ΕΕΕΣ

ΠΑΡ (2)

Φ.600.163 -122 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1 ΤΣ (ΑΠ 107-20)

 

  • ∆ιακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισμού για την Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο Χρονικής ∆ιάρκειας Τριών Ετών, για την Προμήθεια Καυσίμου Κίνησης Π. Πλοίων, για Κάλυψη Αναγκών ΠΝ στη Νότια Κρήτη Έναντι Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας Πέντε Εκατομμυρίων Ευρώ (5.000.000,00€), Απαλλασσομένων ΦΠΑ-ΕΦΚ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε 20PROC007332733

  • Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική ∆ιοίκηση Υποστήριξης Στρατού/∆ιεύθυνση Προµηθειών (ΓΕΣ/ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισµό σύναψης και εκτέλεσης σύµβασης, για το υποπρόγραµµα «υποστήριξη ερπυστριών Μ113 µε προµήθεια µεταλλικών µερών ερπυστριών (ΜΜΕ)», µε την ανοιχτή διαδικασία, σύµφωνα µε τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της εν λόγω διακήρυξης, µε κριτήριο ανάθεσης αποκλειστικά τη χαµηλότερη τιµή.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΩΡΤΠ6-Θ4Ο