Ενημερωτικό φυλλάδιο “Ιός της Καστανής Ρυτίδωσης των Καρπών Τομάτας”

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/09/2020 / ΩΡΑ: 18:30 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ, ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξηςκαι Τροφίμων επιμελήθηκε ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικά με τον οργανισμό Ιό της ΚαστανήςΡυτίδωσης των Καρπών της Τομάτας (TomatoBrownRugoseFruitVirus – ToBRFV), το οποίομπορείτε να το βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ στο πεδίο του ΦυτοϋγειονομικούΕλέγχου.Προς διευκόλυνσή σας, σας αποστέλλουμε τον ακόλουθο σύνδεσμό): http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/Fytoeigionomikos_Elegxos/ToRFV_nppo_tomato_bpi.pdf

Σύμφωνα με:

– Τον Καν. (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

– Τον Καν. (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

– Τον Εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) 2019/2072 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

– Την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2019/1615 της Επιτροπής, σχετικά με τη θέσπιση μέτρων

έκτακτης ανάγκης για την πρόληψη της εισαγωγής και της διασποράς στην Ένωση του ιού τηςκαστανής ρυτίδωσης των καρπών τομάτας (ToBRFV),οι σπόροι τομάτας και πιπεριάς κατά την διακίνηση τους στον Ενωσιακό Χώρο συνοδεύονται μεφυτοϋγειονομικό διαβατήριο.

Για την προστασία της Xώρας από την εισαγωγή και διάδοση επιβλαβών οργανισμών οι Δ/νσειςΑγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, τμήματα ποιοτικού και φυτοϋγειονομικού ελέγχου(αρμόδιες υπηρεσίες φυτοϋγειονομικού ελέγχου), πραγματοποιούν δειγματοληπτικούςφυτοϋγειονομικούς ελέγχους κατά την άφιξη, των φορτίων σπόρων τομάτας και πιπεριάς άλλωνκρατών μελών.

Ειδικότερα,

Οι έμποροι – διακινητές οι οποίοι διακινούν σπόρους τομάτας και πιπεριάς άλλων κρατών μελώντης Ε.Ε., υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγράφως, τουλάχιστον 24 ώρες πριν την άφιξη τουφορτίου, τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΑ&Ε) των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.