Επιδοτούμενα Προγράμματα ανοικτά προς υποβολή αιτήσεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/09/2020 / ΩΡΑ: 17:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP NEWS, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας και η εταιρεία Ανάπτυξης Πελοποννήσου «ΑΓΑΠΗΝΩΡ» του Επιμελητηρίου Αρκαδίας σας υπενθυμίζουν ότι συνεχίζονται οι υποβολές επενδυτικών προτάσεων στα προγράμματα:

 «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και Συστημάτων Αυτοματισμού»

Ενίσχυση νέων και υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την κάλυψη των τεχνολογικών τους αναγκών με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) ή/και με την ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματισμού.

Οι επενδυτικές ενισχύσεις που θα επιχορηγηθούν αφορούν σε:

  • Επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού όπως: (Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού, Εξοπλισμός Τεχνολογιών Πληροφορικής (hardware), Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού (software), Δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας, Δημιουργία ή αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), Παροχή λοιπών υπηρεσιών (προώθησης, ασφάλειας, υποστήριξης)
  • Κάλυψη μισθολογικού κόστους νέου προσωπικού.

Περίοδος υποβολής έως 24/9/2020

  • «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»

Σκοπός του προγράμματος Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας είναι η ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους. Ανάμεσα στις επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι και ο Κλάδος των τροφίμων.

Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοιχτό προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι την 30.11.2020.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα: 2710 227141-2 (εσωτ.4 ) και 2710 230232.