Δημόσιοι Διαγωνισμοί

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/10/2020 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ
 • Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας διακηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
  ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε.Π.) ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΤΕΒΑ) ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 40.159,74 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης, προσφορά με χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της ομάδας για τις ομάδες Α: ΜΕΛΙ, Β: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, Γ: ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ, Δ: ΖΑΧΑΡΗ, Ε: ΣΑΜΠΟΥΑΝ & ΣΤ: ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ , που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε ΑΔΑΜ 208994-3457-20ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤ ΒΥΣ & ΤΕΒΑ 2020

 

 • Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 177/2020, για την «Προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους για Αναισθητικά», CPV: 33661100-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (63.572,00€),
  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Για περισσότερες λεπτόμεριες πατήστε AΔ 177 ΑΔΑ ΩΝΙΗ6-ΦΦΝ ΑΔΑΜ 20PROC007471608

 • Διαγωνισμός για την προμήθεια αναψυκτικών, χυμών και εμφιαλομένων νερών

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε ΠΡΟΚΗΡ.ΜΕ

 • Το Γ. Ν. Ζακύνθου, προκηρύσσει τη Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια  Υγειονομικών Αναλωσίμων Υλικών, για κάλυψη αναγκών της ΜΕΘ

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε (6ΞΡ34690ΒΞ-ΝΧΨ)(20PROC007474144)

 • Το Γ. Ν. Ζακύνθου, προκηρύσσει τη Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε 6Ρ7Η4690ΒΞ-6ΜΒ)(20PROC007473624

 • Το Γ. Ν. Ζακύνθου, προκηρύσσει τη Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Ουρολογίας

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε ΨΣΞΖ4690ΒΞ-ΡΦΦ)(20PROC007474633

 • Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 176/2020, για την «Προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους (Φάρμακα παθήσεων δέρματος και μυοσκελετικών παθήσεων)», CPV: 33630000-5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα επτά χιλιάδων ευρώ (47.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε ΑΔΑΜ_20PROC007473725 ΑΔΑ_ΨΩΟΞ6-ΝΡΡ

Διαγωνισμός για την «Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) υπερηχοτομογράφων πολλαπλών κεφαλών στα Κέντρα Υγείας Ορεστιάδας και Προσοτσάνης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε ΠΕΡΙΛΗΨΗ