Δημόσιοι διαγωνισμοί

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/10/2020 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ
 • Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 186/2020, για την «προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων (συσκευές και όργανα χειρουργείου)», CPV: 33162000-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ενός ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (25541,48€),
  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Για περισσότερες λεπτόμεριες πατήστε 2.1 ΑΔ_186 ΑΔΑ 6Γ5Θ6-ΩΝΠ ΑΔΑΜ 20PROC007496480

 • Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 184/2020, για την «προμήθεια υγειονομικού υλικού (προϊόντα υγιεινής από χαρτί)», CPV: 33771000-5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δεκαεπτά χιλιάδων τετρακοσίων δεκαεπτά ευρώ και εννενήντα λεπτών (17.417,90€), συμπεριλαμβανομένων των
  προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Για περισσότερες λεπτόμεριες πατήστε 2.1 ΑΔ_184 ΑΔΑ 61ΛΛ6-Φ0Θ ΑΔΑΜ 20PROC007496405

 • 1η και 2η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Passive Network Structured Cabling for the,Technical Facilities at the NCI Agency The Hague», RFQ-CO-115268-AFAP.

Πατήστε τα παρακάτω αρχεία για περισσότερες πληροφορίες. 2.1 ΑΔ_184 ΑΔΑ 61ΛΛ6-Φ0Θ ΑΔΑΜ 20PROC0074964052.1 ΑΔ_186 ΑΔΑ 6Γ5Θ6-ΩΝΠ ΑΔΑΜ 20PROC007496480

 • Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 181/2020, για την «ετήσια σύμβαση για τη συντήρηση 27 ανελκυστήρων και 2 κυλιόμενων κλιμάκων», CPV: 42416100-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων δεκαέξι ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (49.516,92€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Για περισσότερες λεπτόμεριες πατήστε AΔΑΜ_20PROC007496372 ΑΔΑ_ΩΣ2Μ6-ΞΚΑ ΑΔ_181

 • Κλειστός διαγωνισμός διεθνούς συμμετοχής για την προμήθεια συστήματος με τίτλο “Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ).

Για περισσότερες λεπτόμεριες πατήστε ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΣΟΘΕ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΛΙΚΟ_6ΗΥΕ4653ΠΩ-ΦΕΙ

 • Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της με αριθμό πρωτ. 40556/02-10-2020 (ΑΔΑ : 60ΞΗΟΡ1Ο-73Γ) Απόφασης, προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού ασφαλείας, (CPV: 32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου) για την κάλυψη των αναγκών Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, προϋπολογισθείσας δαπάνης τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (37.200,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Παρασκευή, 30-10-2020 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη, 29-10-2020 στις 14:00 μ.μ.

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από την 4η Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.
Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση υπηρεσίας.
Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Δ/νση:
Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 54623, Θεσσαλονίκη, αρμόδιος υπάλληλος: Συμεωνίδης Νικόλαος
Τηλ. 2313/327864, FAΧ 2313/327838).
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.4ype.gr).

 

 • Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της με αριθμό πρωτ. 28909/09-07-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΚΕΟΡ1Ο-ΞΛ7) Απόφασης, προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό ανάδειξης Αναδόχου της υλοποίησης των υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης – πυρανίχνευσης – πυροπροστασίας, ενεργητικής και παθητικής,  για κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας, Π.Π.Ι. και Π.Ι., αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, (CPV: 45343100-4, Εργασίες πυροπροστασίας), συνολικού προϋπολογισμού είκοσι επτά χιλιάδων ενενήντα ευρώ (27,090.00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Δευτέρα, 02-11-2020 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή, 30-10-2020, στις 14:00 μ.μ.

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από την 4η Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση προμήθειας.
Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 54623, Θεσσαλονίκη, αρμόδιος υπάλληλος: Νούσκα Μαρία, Τηλ. 2313 327 821, FAΧ 2313 327 838).
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.4ype.gr).

 

 • Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 187/2020 (αρχικός 146/2020), για την «Ετήσια συντήρηση των αεροψυκτών ψυκτών και αεροψυκτών αντλίας θερμότητας», CPV: 50730000-1, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δέκα χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (10.788,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε AΔ 187 ΑΔΑ ΨΣ386-ΟΝ9 ΑΔΑΜ 20PROC007507421

 • Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της με αριθμό πρωτ. 41294/07-10-2020 (ΑΔΑ: 62ΟΖΟΡ1Ο-55Θ) Απόφασης, προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό ανάδειξης Αναδόχου για την τριετή συντήρηση ανελκυστήρων των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης (CPV:50750000-7, Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων), συνολικού προϋπολογισμού σαράντα ενός χιλιάδων επτακοσίων πενήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών (41.752,80€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (πλην Αγίου Όρους ΦΠΑ 0%), με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και με δικαίωμα προαίρεσης ετήσιας μονομερούς παράτασης, μέχρι του ποσού των #13.917,60€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη, 03-11-2020 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα, 02-11-2020, στις 14:00 μ.μ.
  Η προμήθεια χρηματοδοτείται από την 4η Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.
  Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
  τροποποιήθηκε και ισχύει.
  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση προμήθειας.
  Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Ταχ. Δ/νση :
  Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 54623, Θεσσαλονίκη, αρμόδιος υπάλληλος: Τσαλακόπουλος Κωνσταντίνος, Τηλ. 2313 327 825, FAΧ 2313 327 838).
  Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.4ype.gr).

 

 • Hλεκτρονικός πλειοδοτικός διαγωνισμός, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της παρούσας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την αξιοποίηση υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Για περισσότερες πληροφορίες 6ΓΚ26-ΚΣΥ