Δημόσιοι Διαγωνισμοί

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/10/2020 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ
 • Πρόσκληση συμμετοχής σε Διεθνή Διαγωνισμό για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Procurement of Support for NCIA Services Hewlett Packard Enterprise (HPE) Hardware», (IFBCO-115240-HPE), Ref: NCIA/ ACQ/2020/7171. Σημειώνεται ότι, η ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης επιλεξιμότητας ορίζεται η 20η Νοεμβρίου 2020.

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε NOI IFB-CO-115240-HPE

 

 • Ανοικτός Μειοδοτικός ∆ιαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή (ήτοι τη χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια τριών (3) Βυτιοφόρων Οχημάτων Μεταφοράς Καυσίμου, έναντι εκτιμώμενης αξίας 604.838,71 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, άνευ ΦΠΑ).

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε 20PROC007512404

 • Πρόσκληση συμμετοχής σε Διεθνή Διαγωνισμό του ΝΑΤΟ με θέμα «Request For Information (RFI) 2020-44940 – SITCEN Automated Callout System», FC(PROC)(2020)0114. Σημειώνεται ότι, η ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 16η Νοεμβρίου 2020.

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε FC(PROC)(2020)0114

 • Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16. Αντικείμενο του διαγωνισμού : «Προμήθεια Τεσσάρων (4) Λεωφορείων 20-24 Θέσεων προς Κάλυψη Αναγκών Π.Α.».

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε ΔE.38_20

 • Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16. Αντικείμενο του διαγωνισμού : «Προμήθεια Είκοσι Έξι (26) Ημιφορτηγών Διπλοκάμπινων (ΗΟΔΚ) 4Χ4 Ωφέλιμου Φορτίου από 600 κιλά έως 1,5 τόνου προς Κάλυψη Υπηρεσιακών Αναγκών της ΠΑ».

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε ΔE.39_20

 • Περίληψη Διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού  διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού των Κρατικών Αερολιμένων Βορείου Ελλάδος (Αλεξανδρούπολης, Ιωαννίνων, Κοζάνης και Καστοριάς) για τη χειμερινή περίοδο έτους 2021.

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε ΕΝΤΥΠΟ -exactCopy-_2 (1)

 • Περίληψη Διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού των Κρατικών Αερολιμένων Βορείου Ελλάδος (Αλεξανδρούπολης, Ιωαννίνων, Κοζάνης και Καστοριάς) για τη χειμερινή περίοδο έτους 2021.

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε ΕΝΤΥΠΟ

 • 3η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Passive Network Structured Cabling for the,Technical Facilities at the NCI Agency The Hague», RFQ-CO-115268-AFAP.

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε 20201019 RFQ-CO-115268-AFAP

 

 • Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει, την διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια: «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ».

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε 94Κ74690ΒΞ-9ΘΑ

 •  Πρόσκληση για συμμετοχή σε Διαγωνισμό για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Reorganisation of Ship-Shore-Ship Buffer (SSSB) Capability Including Associated Communications Systems», (SERIAL 2015/0CM03072 – 02,03 & 05 (IFBCO-15577-SSSB).

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε 20201021 NOI-IFB-CO-15577-SSSB – UK GR NL NCIA

 • 8η τροποποίηση και την 11η έκδοση διευκρινιστικών ερωτήσεων της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure» IFB-CO-15049- BITI.

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε 20201019 IFB-CO-15049-BITI Amendment 8 και 20201021 IFB CO 15049 BITI CR11

 • Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 190/2020, για την «προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων, για κάλυψη αναγκών στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Συσκευές και όργανα έγχυσης)», CPV: 33194100-7, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε AΔ 190 ΑΔΑ Ψ1376-8ΘΘ ΑΔΑΜ 20PROC007522587

 • Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 191/2020, για την «προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων, για κάλυψη αναγκών στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Σύριγγες)», CPV: 33141310-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε 2.1 ΑΔ_191 ΑΔΑΜ 20PROC007523092 ΑΔΑ Ω1Ε86-1ΤΔ

 • Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 197/2020, για την «προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων, για κάλυψη αναγκών στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Ηλεκτρομαγνητική μονάδα)», CPV: 33158100-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (59.200,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε ΨΒΒΘ6-Ν7Φ(1)

 • Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,  ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 193/2020, για την «προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων, για κάλυψη αναγκών στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Συλλογικός ρουχισμός)», CPV: 18222000-1, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε 2.1 ΑΔ_193 ΑΔΑΜ 20PROC007523289 ΑΔΑ 62ΒΦ6-95Θ

 • Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 189/2020, για την «προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων , για κάλυψη αναγκών στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Συσκευές αγγειογραφίας)», CPV: 33111720-4, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε ΑΔ_189

 • Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 196/2020, για την «προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων , για κάλυψη αναγκών στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Εκτυπωτικές πλάκες ή κύλινδροι ή άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται στις εκτυπώσεις)», CPV: 22500000-5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε 1.1 ΑΔ_196 ΑΔΑ6ΕΨΛ6-1ΥΟ ΑΔΑΜ 20PROC007523610

 • Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,  ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 194/2020, για την «προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων, για κάλυψη αναγκών στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Κλινικά προϊόντα)», CPV: 33698000-9, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε 2.1 ΑΔ_194 ΑΔΑΜ 20PROC007523388 ΑΔΑ 6ΥΨΕ6-ΛΓΞ

 • Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 195/2020, για την «προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων, για κάλυψη αναγκών στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Γάντια εργασίας)», CPV: 18141000-9, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε ΑΔΑ ΨΒΠΔ6-16ΟAΔΑΜ_20PROC007523256

 • Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 207/2020, για την «προμήθεια υγειονομικού υλικού, για κάλυψη αναγκών στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών ιατρικής χρήσης)», CPV: 33197000-7, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι μία χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (21.400,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε 1.1 ΑΔ_207 ΑΔΑ 6ΟΗΠ6-ΒΣ6 ΑΔΑΜ 20PROC007525693

Η Μεραρχία, θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, που θα αφορά στην προμήθεια:

 • «Νωπών οπωροκηπευτικών, για τις ανάγκες συσσιτίου των Στρατιωτικών Μονάδων – Ανεξάρτητων Υπομονάδων – Υπηρεσιών, που εδρεύουν στις ΠΕ Καβάλας – Δράμας (Εξαιρούνται οι Λέσχες Αξιωματικών και το ΚΑΑΥ Ν. Περάμου, οι οποίοι διατηρούν το δικαίωμα προμήθειας και εξυπηρέτησης από τον ανάδοχο, όχι όμως κατά αποκλειστικότητα)»

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1-ΑΑ ΓΙΑ ΣΞ_ΔΗΜΟΥΣ_ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ (1)

 • Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 214/2020, για την «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Προσωπίδες ασφαλείας)», CPV: 18142000-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα χιλιάδων ογδόντα ευρώ και ογδόντα λεπτών (60.080,80€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε ΑΔ_214 ΑΔΑ 6Β5Ο6-1Θ3 ΑΔΑΜ 20PROC007533765

 • Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 209/2020, για την «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού , στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Ιοστατικά συστηματικής χρήσης)», CPV: 33651400-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων δεκαέξι ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (63.316,56€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε 2.1 ΑΔ_209 ΑΔΑΜ 20PROC007533535

 • Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 212/2020, για την «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού ,στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Οξυγόνο)», CPV: 24111900-4, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (74.390,58€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε ΑΔ_212 ΑΔΑ ΨΣΤΚ6-Ι0Π ΑΔΑΜ 20PROC007533411

 • Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 210/2020, για την «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού ,στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Αντιθρομβωτικά)», CPV: 33621100-0, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα τριών χιλιάδων εξακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών (33.635,18€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε ΑΔ_210 ΑΔΑ 9Ψ3Υ6-ΟΚ9 ΑΔΑΜ 20PROC007532947

 • Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 208/2020, για την «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού , στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Λευκοπλάστης με γάζα)», CPV: 33141112-8, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα τρίων ευρώ και πενήντα λεπτών (43.253,50€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε ΑΔ_ 208 ΑΔΑ Ω79Θ6-Κ12 ΑΔΑΜ 20PROC007532382

 • Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 180/2020, για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ), καθαρής άνευ ΦΠΑ αξίας εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ, ύψους εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€) για το χρονικό διάστημα από την 9 Νοε 20 ώρα 00:00:01πμ, μέχρι και 3 Δεκ 20 ώρα 23:59:59.

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε 2.1 ΑΔ_180 ΑΔΑ ΨΑΕ66-Χ5Ο ΑΔΑΜ 20PROC007534546

 • Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,  ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 213/2020, για την «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού , στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Φάρμακα μυοσκελετικών παθήσεων)», CPV: 33632000-9, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα μία χιλιάδων
  εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (61.967,60€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε ΑΔ_213 ΑΔΑ 9ΓΖ56-Μ13 ΑΔΑΜ 20PROC007534298

 • Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,  ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 211/2020, για την «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού , στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Υποκατάστατα πλάσματος και παρεντερικά διαλύματα)», CPV: 33621400-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (63.355,78€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε 2.1 ΑΔ_211 ΑΔΑΜ 20PROC007533116

 • Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου  για την Παροχή Υπηρεσιών Προσωπικού Τραπεζοκομίας –μαγείρων στα Μαγειρεία – Εστιατόρια της Σχολής.

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε 20PROC007524048

 • Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 188/2020, για την «προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων, για κάλυψη αναγκών στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Συσκευές ακτινοδιαγνωστικής)», CPV: 33124200-7, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε 2.1 ΑΔ_188 ΑΔΑΜ 20PROC007522506 ΑΔΑ 6ΠΙΜ6-6ΣΨ

 

 • «Προμήθεια Ειδικού Εξοπλισμού επι των Ταχυπλόων Σκαφών Μεταφοράς Προσωπικού, Επιτήρησης και Ανάσχεσης, μη Επανδρωμένων Ιπτάμενων Μέσων Επιτήρησης (Ιπτάμενων Οχημάτων)»

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε Φ.900_32_420692_Σ.3273_23

Για το έντυπο αξιολόγησης πατήστε ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ