ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ: Ξεκινά αύριο Πέμπτη 8 Οκτωβρίου η υποβολή προτάσεων σε δύο προγράμματα της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών επιχειρήσεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/10/2020 / ΩΡΑ: 13:57 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP NEWS, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας και η εταιρεία Ανάπτυξης Πελοποννήσου «ΑΓΑΠΗΝΩΡ» του Επιμελητηρίου Αρκαδίας σας υπενθυμίζουν ότι συνεχίζονται οι υποβολές επενδυτικών προτάσεων στα προγράμματα της Περιφέρειας Πελοποννήσου:

Πρόγραμμα “Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών”

Αύριο, Πέμπτη 8 Οκτωβρίου ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή

Το πρόγραμμα «Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών» στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας και της χρήσης νέων/καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και η αύξηση της απασχόλησης στη Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής επενδυτικών προτάσεων είναι 11/12/2020 ώρα 15:00.

Όλες οι πληροφορίες του προγράμματος (πρόσκληση, δηλώσεις, παραρτήματα) εδώ.

 

“Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”

Αύριο, Πέμπτη 8 Οκτωβρίου ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης έτους 2019, από 5.000€ κατ’ ελάχιστον έως του ποσού των 40.000€ (μέγιστο) επιχορήγηση. H συγκεκριμένη δράση αφορά ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Οι ενισχύσεις θα χορηγηθούν με βάση το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία λόγω των οικονομικών επιπτώσεων της νόσου COVID-19.

Καταληκτική ημερομηνία, υποβολής ηλεκτρονικών προτάσεων 1η Νοεμβρίου και ώρα 15:00. Σημειώνεται ότι δεν θα δοθεί καμία χρονική παράταση προκειμένου να καταστεί εφικτή η Ένταξη των Πράξεων μέχρι την 31/12/2020 που εκπνέει το Προσωρινό Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όλες οι πληροφορίες του προγράμματος (πρόσκληση, δηλώσεις, παραρτήματα) εδώ.

 

Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού” 

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020».

Οι επενδυτικές ενισχύσεις που θα επιχορηγηθούν αφορούν επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού, hardware, software, δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας, δημιουργία ή αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), κάλυψη μισθολογικού κόστους νέου προσωπικού κ.ά. Η δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις,

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ependyseis.gr/mis) έχει  καταληκτική ημερομηνία 23/10/2020 ώρα 15:00

Όλες οι πληροφορίες του προγράμματος (πρόσκληση, δηλώσεις, παραρτήματα) εδώ.

Αναλυτικές πληροφορίες για την πρόσκληση και την υποβολή προτάσεων, των παραπάνω προγραμμάτων και άλλες διευκρινίσεις δίνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, αρμόδιο στέλεχος :
Ιωάννα Λαμπροπούλου Τηλ: 2713601380, E-mail: ilampropoulou@mou.gr URL:
http://www.eydpelop.gr και από τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος,
Πελοποννήσου, Ηπείρου & Ιονίων Νήσων, Μαιζώνος 122 & Γούναρη, 26222, Πάτρα, Τηλ: 2610622711, e-mail: efd@diaxeiristiki.gr , URL: www.diaxeiristiki.gr.

 

Επιπλέον ενεργό είναι το πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»

Σκοπός του προγράμματος Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας είναι η ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους. Ανάμεσα στις επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι και ο Κλάδος των τροφίμων.

Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοιχτό προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι την 30.11.2020.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα εδώ.

 

Για όλα τα προγράμματα μπορείτε να απευθυνθείτε και στην εταιρεία Ανάπτυξης Πελοποννήσου του Επιμελητηρίου Αρκαδίας «ΑΓΑΠΗΝΩΡ» στα τηλέφωνα: 2710 227141-2 (εσωτ.4 ) και 2710 230232.