Μετακίνηση αγαθών στα οποία επιβάλλονται ειδικοί φόροι κατανάλωσης βάσει του πρωτοκόλλου της Βορείου Ιρλανδίας από την 1/1/21

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/10/2020 / ΩΡΑ: 15:30 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ, ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας σας ενημερώνει ότι σχετικά με τις εισαγωγές στη Μεγάλη Βρετανία (Μ.Β.) προϊόντων προέλευσης Ε.Ε. από 1/1/21 στα οποία επιβάλλονται ειδικοί φόροι κατανάλωσης (ΕΦΚ) σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο οικονομικών του Η.Β. ανακοίνωσε[1] τους εν θέματι κανόνες μετακίνησης αγαθών.

Ως γνωστόν το πρωτόκολλο της Βορείου Ιρλανδίας/Δημοκρατίας Ιρλανδίας στη συμφωνία αποχώρησης προβλέπει την αποφυγή σκληρών συνόρων στο νησί της Ιρλανδίας, διατηρώντας παράλληλα αναπόσπαστη τη θέση της Βορείου Ιρλανδίας στην εσωτερική αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, η Βόρειος Ιρλανδία αποτελεί μεν αναπόσπαστο μέρος της εσωτερικής αγοράς του Η.Β. αλλά διατηρεί κανόνες ευθυγράμμισης με τις διαδικασίες δασμών και φόρων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων της ΕΕ για τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

 1. Μετακίνηση αγαθών στα οποία επιβάλλονται ΕΦΚ, από τη Βόρεια Ιρλανδία στη Μ.Β.

Οι μετακινήσεις των αγαθών αυτών θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται όπως πραγματοποιούνται και κατά την τρέχουσα περίοδο.

Θα πρέπει να γίνεται χρήση του συστήματος διακίνησης και ελέγχου των ειδικών φόρων κατανάλωσης (Excise Movement Control System – EMCS[2]) για τις μετακινήσεις αγαθών των οποίων έχουν ανασταλεί οι ΕΦΚ από την Βόρειο Ιρλανδία προς τη Μ.Β. εκτός εάν ο αποστολέας έχει πάρει ειδική έγκριση να χρησιμοποιεί εναλλακτικό σύστημα ελέγχου. Π.χ. οι μετακινήσεις από αποθήκη της Βορείου Ιρλανδίας σε αποθήκη της Μ.Β. θα πρέπει να συνεχίσουν να καταχωρούνται στο EMCS ως προορισμός κωδικού τύπου 1 και όχι ως προορισμός κωδικού τύπου 6.

Όταν τα αγαθά που υπόκεινται σε ΕΦΚ τίθενται σε κυκλοφορία προς κατανάλωση στη Βόρειο Ιρλανδία, έχοντας πραγματοποιηθεί η καταβολή του ΕΦΚ του Η.Β., τότε δεν υπάρχει καμία απαίτηση να καταβληθεί ξανά ο ΕΦΚ στη περίπτωση που μεταφέρονται στη Μ.Β.

 

 1. Μετακίνηση αγαθών στα οποία επιβάλλονται ΕΦΚ, από τη Μ.Β. στη Βόρειο Ιρλανδία.

Όταν μετακινούνται προϊόντα από τη Μ.Β. στη Βόρειο Ιρλανδία ή το αντίστροφο, η Υπηρεσία Υποστήριξης Εμπόρου[3] παρέχει οδηγίες για τυχόν αλλαγές που πραγματοποιούνται λόγω της εφαρμογής του Πρωτοκόλλου της Βορείου Ιρλανδίας.

Οι μετακινήσεις αγαθών στα οποία επιβάλλονται ΕΦΚ, από τη Μ.Β. απευθείας στη Βόρεια Ιρλανδία θα συνεχιστούν με τον ίδιο τρόπο όπως και πριν με τις κάτωθι διαφορές, οι οποίες θα ισχύσουν μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

 • Για μετακινήσεις αγαθών για τα οποία έχει καταβληθεί ο ΕΦΚ στο Ηνωμένο Βασίλειο:

Ένας ειδικός φόρος κατανάλωσης προκύπτει όταν τα εμπορεύματα εισέρχονται στη Βόρειo Ιρλανδία. Ωστόσο, μπορεί να συμψηφισθεί ο ΕΦΚ που έχει ήδη καταβληθεί στη Μ.Β. Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, αυτό συνεπάγεται την μη επί πλέον καταβολή ΕΦΚ κατά την είσοδο του αγαθού στη Βόρειο Ιρλανδία. Το Υπουργείο οικονομικών του Η.Β. θα ανακοινώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς θα λειτουργήσει αυτό στην πράξη και το τι πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις.

 • Για μετακινήσεις αγαθών, από μία φορολογική αποθήκη στη Μ.Β. σε μία φορολογική αποθήκη στη Βόρειο Ιρλανδία, για τα οποία η καταβολή του ΕΦΚ στο Η.Β. έχει ανασταλεί.

Πρέπει να γίνεται χρήση του συστήματος EMCS, εκτός εάν ο αποστολέας έχει πάρει ειδική έγκριση να χρησιμοποιεί εναλλακτικό σύστημα ελέγχου. Αυτές οι μετακινήσεις δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται στο EMCS ως προορισμός κωδικού τύπου 6. Θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μετακινήσεις σε φορολογική αποθήκη (προορισμός κωδικού τύπου 1) εκτός εάν υπάρχει πρόθεση να τερματισθεί η κυκλοφορία υπό καθεστώς αναστολής φόρου και να καταβληθούν οι ΕΦΚ στο Η.Β. κατά την είσοδο των αγαθών στη Βόρειο Ιρλανδία.

 1. Εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών στα οποία επιβάλλονται ΕΦΚ μεταξύ της Βορείου Ιρλανδίας και των χωρών του υπόλοιπου κόσμου.

Η διαδικασία εισαγωγής αγαθών στα οποία επιβάλλονται ΕΦΚ στη Βόρεια Ιρλανδία και εξαγωγής αγαθών από τη Βόρεια Ιρλανδία προς και από τον υπόλοιπο κόσμο θα παραμείνει σε γενικές γραμμές η ίδια όπως τώρα.

 1. Μετακινήσεις αγαθών μεταξύ της Βορείου Ιρλανδίας και της Ε.Ε. όχι μέσω της Μ.Β.

Η Βόρεια Ιρλανδία θα διατηρήσει την ευθυγράμμισή της με τα συστήματα και τις διαδικασίες της Ε.Ε. για τα προϊόντα που υπόκεινται σε ΕΦΚ.

[1] Η ανακοίνωση εντοπίζεται στο σύνδεσμο: https://www.gov.uk/government/publications/moving-excise-goods-as-freight-under-the-northern-ireland-protocol-from-1-january-2021/moving-excise-goods-as-freight-under-the-northern-ireland-protocol-from-1-january-2021#NI-EMCS

[2] Η διαδικασία εγγραφής εντοπίζεται στο σύνδεσμο: https://www.gov.uk/government/publications/excise-movements-application-to-be-a-registered-consignor-ex72

[3] Η διαδικασία εγγραφής στην Υπηρεσία εντοπίζεται στο σύνδεσμο : https://www.gov.uk/guidance/trader-support-service

Για εμπορεύματα τα οποία υπόκεινται σε ΕΦΚ, οι υφιστάμενες διαδικασίες καταβολής δασμών της ΕΕ θα συνεχίσουν να είναι διαθέσιμες για μετακινήσεις μεταξύ Βορείου Ιρλανδίας και ΕΕ. Αυτό περιλαμβάνει το Απλοποιημένο Συνοδευτικό Διοικητικό Έγγραφο (Simplified Accompanying Administrative Document – SAAD) και τη διαδικασία HM4.

Για αγαθά για τα οποία έχει ανασταλεί η καταβολή ΕΦΚ, θα πρέπει να συνεχισθεί να μετακίνησή τους μεταξύ της Βόρειας Ιρλανδίας και οποιουδήποτε κράτους μέλους της ΕΕ χρησιμοποιώντας το σύστημα EMCS. Πρέπει να λαμβάνει χώρα με τον συνήθη τρόπο. Όλοι οι τύποι προορισμού EMCS θα είναι διαθέσιμοι.

 

 1. Μετακινήσεις αγαθών μεταξύ Μ.Β., Βορείου Ιρλανδίας και της Ε.Ε.

 

Καθώς οι κανόνες της ΕΕ δεν θα ισχύουν πλέον για τη Μ.Β., συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καλύπτουν την κατοχή και την κυκλοφορία αγαθών που υπόκεινται σε ΕΦΚ, οι μετακινήσεις αγαθών που υπόκεινται σε ΕΦΚ από τη Μ.Β. στην ΕΕ θα αντιμετωπίζονται ως εισαγωγές και εξαγωγές.

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να μετακινηθούν αγαθά υπό καθεστώς αναστολής ΕΦΚ από την αρχή έως το τέλος του ταξιδιού τους με μία μόνο μετακίνηση στο σύστημα EMCS.

Επίσης, δεν θα μπορούν να μετακινηθούν εμπορεύματα τα οποία υπόκεινται σε δασμούς μεταξύ της Μ.Β., της Βορείου Ιρλανδίας και της ΕΕ υπό την κάλυψη του Διοικητικού  Εγγράφου SAAD, καθώς οι κανόνες της ΕΕ δεν θα ισχύουν στη Μ.Β.

Η διαδικασία για συνεχείς μετακινήσεις αγαθών που υπόκεινται σε ΕΦΚ μεταξύ της ΕΕ, της Μ.Β. και της Βορείου Ιρλανδίας θα ποικίλλει ανάλογα με τη διαδρομή και την καθεστώς ΕΦΚ των εμπορευμάτων.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει προσχωρήσει στην Σύμβαση Κοινής Διαμετακόμισης[1] (Common Transit Convention – CTC). Συνεπώς θα είναι δυνατή η μετακίνηση αγαθών υποκείμενων σε ΕΦΚ, μεταξύ του Η.Β. (Μ.Β. και Βορείου Ιρλανδίας) και της ΕΕ σε καθεστώς αναστολής όλων των δασμών και επιβαρύνσεων, συμπεριλαμβανομένου του ΕΦΚ.

Δεν θα απαιτηθεί η χρήση διαδικασιών διαμετακόμισης για τη μεταφορά αγαθών υποκείμενων σε ΕΦΚ, μεταξύ Βόρειας Ιρλανδίας, Μ.Β. και ΕΕ.

Εάν όμως δεν επιλεγεί η χρήση διαδικασιών διαμετακόμισης, ο τρόπος μετακίνησης των αγαθών που υπόκεινται σε ΕΦΚ θα αλλάξει ανάλογα με τη διαδρομή και το καθεστώς του ΕΦΚ.

 

 1. Μετακινήσεις αγαθών που υπόκεινται σε ΕΦΚ, από τη Βόρειο Ιρλανδία στη Μ.Β. μέσω της Ε.Ε.

 

Είναι δυνατή η μετακίνηση αγαθών που υπόκεινται σε ΕΦΚ σύμφωνα με τους κανόνες για την κυκλοφορία των αγαθών που υπόκεινται σε ΕΦΚ μεταξύ της Βόρειας Ιρλανδίας και της ΕΕ έως ότου εξαχθούν τα αγαθά από την ΕΕ.

 

 • Στη περίπτωση που τα αγαθά είναι υποκείμενα σε καταβολή του ΕΦΚ του Η.Β. στη Βόρειο Ιρλανδία:

Σ΄ αυτή τη περίπτωση δεν θα μπορεί να απαιτήσει ο δικαιούχος την επιστροφή του ΕΦΚ όταν τα εμπορεύματα εγκαταλείψουν τη Βόρειο Ιρλανδία. Όταν όμως τα εμπορεύματα φτάσουν στη Μ.Β., υπό την προϋπόθεση ότι το βρετανικό Υπουργείο Οικονομικών είναι ικανοποιημένο από την εν λόγω καταβολή του ΕΦΚ και δεν έχει υποβληθεί αξίωση επιστροφής ΕΦΚ (εκτίμηση Γραφείου ΟΕΥ: προφανώς πριν εγκαταλείψουν το έδαφος της Βορείου Ιρλανδίας), δεν καταβάλλεται πρόσθετος ΕΦΚ.

 • Στη περίπτωση που τα αγαθά βρίσκονται σε βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής ΕΦΚ στη Βόρεια Ιρλανδία:

Εάν η μετακίνηση των αγαθών υπό καθεστώς αναστολής καταβολής του ΕΦΚ πραγματοποιείται μεταξύ της Βορείου Ιρλανδίας και της Μ.Β. μέσω της ΕΕ, τότε η κίνηση του συστήματος EMCS (προορισμός κωδικού τύπου 6) που ξεκίνησε στη Βόρειο Ιρλανδία θα τερματιστεί όταν τα εμπορεύματα εγκαταλείψουν την ΕΕ.

Εάν συνεχισθεί η μετακίνηση των υπό αναστολή ΕΦΚ εμπορευμάτων κατά την άφιξη στη Μ.Β., θα πρέπει να ανοιχθεί μια νέα κίνηση αναστολής δασμών στο σύστημα EMCS μέσω του εγγεγραμμένου αποστολέα[2] (βλ. και α έγγραφό μας) για να καλυφθεί η μεταφορά των εμπορευμάτων στον τόπο προορισμού. Εναλλακτικά, μπορεί να πραγματοποιηθεί η πληρωμή των ΕΦΚ του Η.Β. κατά την άφιξη των αγαθών στη Μ.Β.

 

 1. Μετακινήσεις αγαθών που υπόκεινται σε ΕΦΚ, από τη Μ.Β. στη Βόρειο Ιρλανδία μέσω της Ε.Ε.
 • Για μετακινήσεις αγαθών που υπόκεινται σε ΕΦΚ του Ηνωμένου Βασιλείου:

Όταν τα αγαθά έχουν εξαχθεί από τη Μ.Β. στην ΕΕ, μπορεί να ζητηθεί επιστροφή του ΕΦΚ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα αγαθά που υπόκεινται σε ΕΦΚ και μετακινούνται στη Βόρειο Ιρλανδία μέσω ενός κράτους μέλους της ΕΕ, κατά την άφιξη στην ΕΕ θα πρέπει να δηλωθούν.

Στη συνέχεια, υπάρχει δυνατότητα επιλογής είτε να μετακινηθούν τα εμπορεύματα σύμφωνα με τους κανόνες καταβολής του ΕΦΚ της ΕΕ είτε να τεθούν σε καθεστώς αναστολής του ΕΦΚ.

Εάν μετακινηθούν τα εμπορεύματα σύμφωνα με τους κανόνες καταβολής του ΕΦΚ της ΕΕ, τότε πρέπει να καταβληθεί ο ΕΦΚ της ΕΕ στο κράτος μέλος άφιξης της ΕΕ και ο ΕΦΚ του Η.Β. καθώς ο προορισμός τους είναι η Βόρειος Ιρλανδία. Μόλις τα εμπορεύματα φτάσουν στη Βόρειο Ιρλανδία, τότε μπορεί να αιτηθεί ο δικαιούχος την επιστροφή του ΕΦΚ που καταβλήθηκε στο κράτος μέλος της ΕΕ.

Εάν επιλεγεί να τοποθετηθούν τα εμπορεύματα σε καθεστώς αναστολής ΕΦΚ μετά την έξοδο από τη Μ.Β., τότε πρέπει να γίνει χρήση του συστήματος EMCS για να ελεγχθεί η κίνηση από την άφιξή τους στην ΕΕ μέχρι την παραλαβή τους στη Βόρειο Ιρλανδία σε φορολογική αποθήκη ή από τον εγγεγραμμένο παραλήπτη.

Κατά την αποδέσμευση των αγαθών από την αποθήκη της Βορείου Ιρλανδίας, θα καταβληθεί ο ΕΦΚ του Η.Β. Εάν τα αγαθά παραληφθούν από έναν εγγεγραμμένο παραλήπτη, ο ΕΦΚ του Η.Β. καταβάλλεται κατά την παραλαβή.

 • Για μετακινήσεις αγαθών που υπόκεινται σε καθεστώς αναστολής ΕΦΚ του Η.Β.

Θα χρειαστεί να πραγματοποιηθούν 2 ξεχωριστές μετακινήσεις στο σύστημα EMCS.

Η πρώτη μετακίνηση στο EMCS, από τη φορολογική αποθήκη στη Μ.Β. προς τον τόπο εξόδου από τη Μ.Β., θα αντιμετωπισθεί ως εξαγωγή προς την ΕΕ (προορισμός κωδικού τύπου 6 – χρησιμοποιώντας ένα τελωνείο εξαγωγής της Μ.Β.). Αυτή η μετακίνηση θα κλείσει όταν τα αγαθά εξάγονται στην ΕΕ.

Κατά την άφιξή τους στην ΕΕ, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μία δεύτερη μετακίνηση στο σύστημα EMCS, από τον τόπο εισαγωγής στη φορολογική αποθήκη στη Βόρειο Ιρλανδία (προορισμός κωδικού τύπου 1).

 1. Μετακινήσεις αγαθών που υπόκεινται σε ΕΦΚ, από τη Βόρειο Ιρλανδία στην Ε.Ε. μέσω Μ.Β.
 • Για μετακινήσεις αγαθών για τα οποία καταβάλλονται ΕΦΚ:

Η μετακίνηση των αγαθών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες για την  μετακίνηση των αγαθών από τη Βόρειο Ιρλανδία στη Μ.Β. (ως άνω σημείο 1) έως ότου εξαχθούν από τη Μ.Β.

Όταν τα αγαθά εξαχθούν από το Ηνωμένο Βασίλειο (Μεγάλη Βρετανία), τότε μπορεί να υποβληθεί η αίτηση επιστροφής του καταβληθέντος ΕΦΚ του Η.Β. με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που πληρούν οι προϋποθέσεις (βλ. παρακάτω σημείο 12).

Κατά την άφιξη των εμπορευμάτων στην ΕΕ, θα πρέπει να καταβληθεί ο ΕΦΚ που ισχύει στο κράτος μέλος άφιξης ή θα πρέπει να τεθούν τα εμπορεύματα σε καθεστώς αναστολής ΕΦΚ, με τη χρήση του συστήματος EMCS.

 • Για μετακινήσεις αγαθών τα οποία υπόκεινται σε καθεστώς αναστολής ΕΦΚ:

Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μία μόνο μετακίνηση με τη χρήση του συστήματος EMCS, με παροχή εγγύησης από έναν έμπορο της Βορείου Ιρλανδίας, η οποία θα καλύψει ολόκληρο το ταξίδι. Τα εμπορεύματα μπορούν να αποσταλούν από μια φορολογική αποθήκη στη Βόρειο Ιρλανδία σε μια φορολογική αποθήκη στην ΕΕ, όπως γίνεται σήμερα.

 1. Μετακινήσεις αγαθών που υπόκεινται σε ΕΦΚ, από την Ε.Ε. στη Βόρειο Ιρλανδία μέσω Μ.Β.

 

 • Για μετακινήσεις αγαθών για τα οποία καταβάλλονται ΕΦΚ:

Εφαρμόζονται οι διαδικασίες της Ε.Ε. μέχρι τα αγαθά να εξαχθούν από την Ε.Ε.

Όταν τα αγαθά φθάσουν στη Μ.Β., τότε η μετακίνηση των αγαθών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες για την  μετακίνηση των αγαθών από τη Μ.Β. στη Βόρειο Ιρλανδία (ως άνω σημείο 2). Θα πρέπει να καταβληθεί ο ΕΦΚ του Η.Β. ή θα πρέπει να τεθούν τα εμπορεύματα σε καθεστώς αναστολής ΕΦΚ, με την είσοδό τους στο Η.Β.

 

 • Για μετακινήσεις αγαθών τα οποία υπόκεινται σε καθεστώς αναστολής ΕΦΚ:

Είναι δυνατή η πραγματοποίηση της μετακίνησης με μία μόνο μετακίνηση με τη χρήση του συστήματος EMCS.  Τα εμπορεύματα μπορούν να τεθούν σε καθεστώς αναστολής καταβολής των δασμών της Ε.Ε. και να μετακινηθούν από μια αποθήκη αποστολής της Ε.Ε. στην αποθήκη παραλαβής της Βορείου Ιρλανδίας. Θα πρέπει να υπάρχει εξοικείωση με κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδονται από την ΕΕ.

Τα αγαθά κατά την άφιξή τους στη Μ.Β., για να παραμείνουν σε καθεστώς αναστολής του ΕΦΚ, θα πρέπει να υποβληθεί τελωνειακή διασάφηση και να δηλωθούν τα εμπορεύματα στην αποθήκη ΕΦΚ στη Βόρειο Ιρλανδία, με ενεργούντα ως αποστολέα τον αποθηκάριο παραλαβής στη  Βόρειο Ιρλανδία. Εναλλακτικά, μπορεί να καταβληθεί ο ΕΦΚ στο Η.Β. κατά την άφιξη των αγαθών.

Τα εμπορεύματα μπορούν στη συνέχεια να συνεχίσουν το ταξίδι τους για τον προορισμό τους σύμφωνα με τις οδηγίες για τη μετακίνηση των αγαθών που υπόκεινται σε ΕΦΚ από τη Μ.Β. στη Βόρειο Ιρλανδία (ως άνω σημείο 2).

 

 1. Μετακινήσεις αγαθών που υπόκεινται σε ΕΦΚ, από την Μ.Β. στην Ε.Ε. μέσω Βορείου Ιρλανδίας.
 • Για μετακινήσεις αγαθών για τα οποία καταβάλλονται ΕΦΚ:

Η μετακίνηση των αγαθών μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες για τη μετακίνηση των αγαθών που υπόκεινται σε ΕΦΚ από τη Μ.Β. στη Βόρειο Ιρλανδία (ως άνω σημείο 2).

Μόλις τα αγαθά εισέλθουν στη Βόρειο Ιρλανδία, θα πρέπει να τα μετακινηθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες καταβολής δασμών της ΕΕ.

Όταν τα εμπορεύματα έχουν εγκαταλείψει το Η.Β. (σε αυτήν την περίπτωση όταν εγκαταλείπουν τη Βόρειο Ιρλανδία) μπορεί να υποβληθεί αίτημα επιστροφής του ΕΦΚ που κατεβλήθη στο Η.Β.

 

 • Για μετακινήσεις αγαθών τα οποία υπόκεινται σε καθεστώς αναστολής ΕΦΚ:

Θα πρέπει να πραγματοποιηθούν δύο μετακινήσεις στο σύστημα EMCS για να διατηρηθούν τα εμπορεύματα σε καθεστώς αναστολής ΕΦΚ για ολόκληρο το ταξίδι τους.

Η πρώτη αφορά τη μετακίνηση στο σύστημα EMCS από τη φορολογική αποθήκη στον τόπο εξόδου από τη Μ.Β. κάνοντας χρήση του προορισμού κωδικού τύπου 6.

Κατά την άφιξη των αγαθών στη Βόρειο Ιρλανδία, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μία νέα μετακίνηση στο EMCS (προορισμός κωδικού τύπου 1) από τον αποστολέα στη Βόρεια Ιρλανδία στο προορισμό στην Ε.Ε.

 1. Μετακινήσεις αγαθών που υπόκεινται σε ΕΦΚ, από την Ε.Ε. στη Μ.Β μέσω Βορείου Ιρλανδίας.

 

 • Για μετακινήσεις αγαθών για τα οποία καταβάλλονται ΕΦΚ:

Για μετακινήσεις αγαθών, οι οποίες ξεκινούν από ένα κράτος μέλος της Ε.Ε. και διέρχονται μέσω της Βορείου Ιρλανδίας με προορισμό τη Μ.Β., δεν θα καταβάλλεται ΕΦΚ του Η.Β.  κατά την διέλευση των εμπορευμάτων από τη Βόρειο Ιρλανδία.

Κατά την άφιξή τους στη Μ.Β. ή θα πρέπει να καταβάλλεται ο ΕΦΚ του Η.Β. ή θα επιλέγεται να τίθενται τα αγαθά σε καθεστώς αναστολής ΕΦΚ στη Μ.Β.

 • Για μετακινήσεις αγαθών τα οποία υπόκεινται σε καθεστώς αναστολής ΕΦΚ:

Για μετακινήσεις αγαθών τα οποία υπόκεινται σε καθεστώς αναστολής ΕΦΚ που ξεκινούν από την ΕΕ και διέρχονται από τη Βόρειο Ιρλανδία καθώς ταξιδεύουν για τη Μεγάλη Βρετανία, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν 2 ξεχωριστές μετακινήσεις στο σύστημα EMCS.

Η πρώτη μετακίνηση στο EMCS, ήτοι της μετακίνησης από τη φορολογική αποθήκη στην ΕΕ προς τον τόπο εξόδου από τη Βόρειο Ιρλανδία, θα αντιμετωπίζεται ως εξαγωγή από την ΕΕ (προορισμός κωδικού τύπου 6). Η έκθεση εξαγωγής θα κλείσει τη μετακίνηση στο EMCS όταν τα εμπορεύματα εγκαταλείψουν τη Βόρειο Ιρλανδία.

Κατά την άφιξη των εμπορευμάτων στη Μ.Β., ο εγγεγραμμένος αποστολέας μπορεί να θέσει τα εμπορεύματα σε καθεστώς αναστολής ΕΦΚ εισάγοντας τα αγαθά στο σύστημα EMCS ή μπορεί να επιλέξει την καταβολή του ΕΦΚ του ΗΒ.

 1. Επιστροφή ΕΦΚ.

Όταν τα προϊόντα που υπόκεινται σε ΕΦΚ και μετακινούνται μεταξύ της Βορείου Ιρλανδίας και της Μ.Β. δεν εγκαταλείπουν το Η.Β., η επιστροφή του ΕΦΚ του Η.Β. δεν θα είναι διαθέσιμη.

Θα μπορεί να ικανοποιηθεί η αξίωση επιστροφής ΕΦΚ του Η.Β., για εμπορεύματα που δεν έχουν καταναλωθεί στο Η.Β., κατά την εξαγωγή τους από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Εάν εξάγονται αγαθά που υπόκεινται σε ΕΦΚ, από το Η.Β. σε άλλη χώρα και ζητείται επιστροφή[3] του ΕΦΚ του Η.Β., εάν τα εμπορεύματα εισέλθουν εκ νέου, ο ΕΦΚ καταβάλλεται εκ νέου.

Οι κανόνες της ΕΕ για την επιστροφή του ΕΦΚ για εμπορεύματα που μετακινούνται μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ, θα ισχύουν για αξιώσεις επιστροφής ΕΦΚ για προϊόντα που έχουν εγκαταλείψει το Ηνωμένο Βασίλειο μέσω της Βορείου Ιρλανδίας. Χρειάζεται εξοικείωση με τις οδηγίες που εκδίδονται από την ΕΕ.

Η συγκεκριμένη ενημέρωση έχει αναρτηθεί και στη σελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Λονδίνου στην πύλη Agora.

 

 

 

Ο Προϊστάμενος

Γεράσιμος Λαζαρής

Γενικός Σύμβουλος ΟΕΥ Β΄

[1] Εντοπίζεται στο σύνδεσμο: https://www.gov.uk/government/news/uk-to-remain-in-common-transit-convention-after-brexit#:~:text=The%20CTC%20is%20used%20for,as%20Turkey%2C%20Macedonia%20and%20Serbia.&text=Membership%20of%20the%20convention%20will%20support%20traders%20both%20under%20a,unlikely%20event%20of%20no%20deal.

[2] Η διαδικασία εγγραφής εντοπίζεται στο σύνδεσμο: https://www.gov.uk/government/publications/excise-movements-application-to-be-a-registered-consignor-ex72

[3] Οδηγίες για την επιστροφή ΕΦΚ εντοπίζονται στο σύνδεσμο : https://www.gov.uk/government/publications/excise-notice-207-excise-duty-drawback