∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 197/2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/10/2020 / ΩΡΑ: 13:18 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προµήθεια λοιπών υγειονοµικών αναλωσίµων , για κάλυψη
αναγκών στο πλαίσιο αποφυγής µετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Ηλεκτροµαγνητική µονάδα).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.