Δημόσιοι Διαγωνισμοί

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/11/2020 / ΩΡΑ: 08:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ
  • Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 227/2020, για την «προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους (κατά της ουρικής αρθρίτιδας)», CPV: 33632300-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δεκαοκτώ χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (18.781,14€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε 5.1 ΑΔ_227 ΑΔΑ Ω20Γ6-2Ν3 ΑΔΑΜ 20PROC007661284

  • Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 228/2020, για την «προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους (Αναλγητικά)», CPV: 33661200-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων δεκαπέντε ευρώ (45.315,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε 5.1 ΑΔ_228 ΑΔΑ ΨΩΟΙ6-Β36 ΑΔΑΜ 20PROC007661388

  • Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 229/2020, για την «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού , στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Φάρμακα μυοσκελετικών παθήσεων)», CPV: 33632000-9, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δεκαεπτά χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (17.788,92€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε 5.1 ΑΔ_229 ΑΔΑ 6Μ6Φ6-6ΡΛ ΑΔΑΜ 20PROC007661526

  • Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, διακηρύσει συνοπτικό Διαγωνισμό σε ΕΥΡΩ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή – υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης) για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2020-2021 τόσο για τα άγονα όσο και για τα νέα δρομολόγια που προέκυψαν», συνολικού προϋπολογισμού 61.806,28 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών), σύμφωνα με το αρ. 121 του ν. 4416/2016.

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε 242813-3978-20