Δημόσιοι Διαγωνισμοί

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/11/2020 / ΩΡΑ: 09:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ
 • Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει με το (β) σχετικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για την προμήθεια επενδυτών εκστρατείας παραλλαγής δάσους (τζάκετ παραλλαγής), για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών Ν/Σ οπλιτών και μαθητών παραγωγικών σχολών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους: επτακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (798.150,00 €), χωρίς ΦΠΑ.
  Αριθμός Διαγωνισμού: 129/20 και αριθμός διακήρυξης: 129.
  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
  Έναρξη υποβολής προσφορών η 12 Νοε 20, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00.
  Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 10 Δεκ 20, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.
  Αποσφράγιση των προσφορών η 16 Δεκ 20, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00.
  Διευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (από 08:00 έως 14:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών) στο τηλέφωνο 210 348 3161 ΦΑΞ: 210 345 4603. Υπεύθυνος επικοινωνίας, ΕΜΘ Αλχίας (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς.

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της με αριθμό πρωτ. 30065/16-07-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΞΔΟΡ1Ο-59Φ) Απόφασης, προκηρύσσει Επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια πέντε (5) υγρών κλιβάνων,  (CPV: 33191100-6 Αποστειρωτές) για την κάλυψη των αναγκών Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, προϋπολογισθείσας δαπάνης είκοσι
πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο  κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Πέμπτη, 26-11-2020 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη, 25-11-2020 στις 14:00 μ.μ.

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από την 4η Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση υπηρεσίας.
Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Δ/νση: Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 54623, Θεσσαλονίκη, αρμόδιος υπάλληλος: Συμεωνίδης Νικόλαος
Τηλ. 2313/327864, FAΧ 2313/327838).

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.4ype.gr).

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΟΜΟΝΑΔΩΝ- ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΔΡΑΜΑΣ (ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΛΕΣΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΑΥ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ, ΥΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ)

1. Αναθέτουσα Αρχή ΧΧ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ, «ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΙΠΠΙΚΟΥ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
2. Είδος Διαγωνισμού
Ανοικτός διαγωνισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16.
3. Αντικείμενο του Διαγωνισμού
Προμήθεια νωπών κρεάτων – πουλερικών και παρασκευασμάτων αυτών, για την κάλυψη των αναγκών σίτισης των στρατιωτικών Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων – Υπηρεσιών που εδρεύουν στις Περιφερειακές Ενότητες Δράμας και Καβάλας, με εξαίρεση των Στρατιωτικών Υπηρεσιών (Λέσχες Αξιωματικών – ΚΑΑΥ Ν. Περάμου) οι οποίες διατηρούν το δικαίωμα προμήθειας και εξυπηρέτησης από τον ανάδοχο, όχι όμως κατά αποκλειστικότητα.
4. Συνολική Εκτιμώμενη Αξία
Οι ποσότητες των συγκεκριμένων ειδών δεν δύνανται να υπολογισθούν με ακρίβεια, καθόσον εξαρτώνται από λόγους μη δυνάμενους να προβλεφθούν μελλοντικά, όπως ζήτηση προϊόντων, δύναμη προσωπικού, ανάγκες Μονάδων κλπ. Η εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται σε εκατόν ογδόντα οχτώ χιλιάδες ευρώ (188.000,00 €).
5. Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την ΧΧ ΤΘΜ/4ο ΕΓ/2, είναι στο Στρατόπεδο «ΛΓΟΥ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ», Καβάλα, ΤΚ 65404, τηλέφωνο: 2510-461241, φαξ: 2510-461260,
email: xxtum@army.gr, xxmerarxia@yahoo.gr .

6. Χρονικές Προθεσμίες του Διαγωνισμού
α. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
β. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

γ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 9 Δεκεμβρίου 20, ημέρα Τετάρτη και ώρα 23:59. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής
ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης. Λοιπές ημερομηνίες σχετικές µε τη διαδικασία του διαγωνισμού, θα γνωστοποιούνται αυτόματα, µέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ.
δ. Ως ημερομηνία διεξαγωγής της 1ης φάσης του διαγωνισμού (Αποσφράγιση Δικαιολογητικών Συμμετοχής -Τεχνικής Προσφοράς), ορίζεται η 15 Δεκεμβρίου 20, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.
ε. Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλου ανυπέρβλητου κωλύματος, οφειλόμενου σε γεγονότα μη δυνάμενα να προβλεφθούν, κατόπιν σχετικής πιστοποίησης από το Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού, η Μεραρχία θα προχωρήσει σε μετάθεση κάθε δημοσιευμένης πράξης της, καταρχάς για διάστημα 7 ημερολογιακών ημερών και σε υπέρβαση του υπόψη κωλύματος, με νεότερη απόφαση, αναρτημένη στο ΕΣΗΔΗΣ.
7. Κριτήριο Κατακύρωσης
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται μόνο βάσει τιμής, , για κάθε είδος ξεχωριστά.
8. Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους, με δικαίωμα παράτασης της ισχύος της σύμβασης για 1 επιπλέον εξάμηνο, μονομερώς από την Υπηρεσία και 1 εξαμήνου κατόπιν συμφωνίας και των 2 συμβαλλόμενων μερών.
9. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν την Στρατιωτική Υπηρεσία.
10. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν, εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, και ο μειοδότης για υπογραφή της σχετικής σύμβασης οφείλει να προσκομίσει στην ΧΧ ΤΘΜ, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Λεπτομέρειες που αφορούν στο ύψος των εγγυητικών επιστολών καθορίζονται στους όρους του διαγωνισμού.
11. Αποστολή της προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο την 11 Νοεμβρίου 2020. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού με τους Γενικούς και Ειδικούς όρους θα αναρτηθεί στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο «ΚΗΜΔΗΣ» την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020.