">

Ζητείται υπεύθυνος παραγωγής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/04/2018 / ΩΡΑ: 12:13 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Βιομηχανία επεξεργασίας και εμπορίας προϊόντων χαρτιού για επαγγελματική και οικιακή χρήση με έδρα τη Λευκωσία, στην Κύπρο, αναζητά Υπεύθυνο Παραγωγής για το τμήμα παραγωγής και συντήρησης του εργοστασίου της. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στη ηλεκτρονική διεύθυνση stalo@ccci.org.cy

Καθήκοντα θέσης:

  • Καθημερινός έλεγχος αποτελεσματικής λειτουργίας των μηχανών παραγωγής
  • Επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη λειτουργία των μηχανών
  • Τήρηση προγράμματος προληπτικής συντήρησης του εξοπλισμού
  • Έλεγχος του τελικού προϊόντος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
  • Εφαρμογή του συστήματος διασφάλισης ποιότητας στον χώρο ευθύνης
  • Αναγνώριση προβλημάτων αποδοτικότητας και προτάσεις βελτίωσης

Προσόντα:

  • Δίπλωμα ή πτυχίο μηχανολόγου / ηλεκτρολόγου μηχανικού
  • Ελάχιστη προϋπηρεσία 5 ετών σε αντίστοιχη θέση- επιθυμητή προϋπηρεσία στον τομέα της Παραγωγής Χαρτιού
  • Άριστη γνώση αγγλικών
  • Άριστες γνώσεις Η/Υ (Office)

Επιπλέον, η εταιρεία αναζητά Χειριστή εργοστασιακών μηχανημάτων παραγωγής ρολών χαρτιού υγείας και κουζίνας και χαρτοπετσετών.

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.