ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει με το (β) σχετικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για την προμήθεια [συνέχεια..]

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 211/2020

Συνοπτικός  ∆ιαγωνισμός για την «προµήθεια φαρµακευτικού υλικού , στο πλαίσιο αποφυγής µετάδοσης και εξάπλωσης [συνέχεια..]

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία Τεύχος Οκτωβρίου 2020

Σας ενημερώνουμε για τους κρατικούς διαγωνισμού που προκηρύχθηκαν στην Βουλγαρία. Οι σχετικές πληροφορίες για [συνέχεια..]

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 207/2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προµήθεια υγειονοµικού υλικού, για κάλυψη αναγκών στο πλαίσιο αποφυγής µετάδοσης [συνέχεια..]

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 195/2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προµήθεια λοιπών υγειονοµικών αναλωσίµων , για κάλυψη αναγκών στο πλαίσιο [συνέχεια..]

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 194/2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προµήθεια λοιπών υγειονοµικών αναλωσίµων , για κάλυψη αναγκών στο πλαίσιο [συνέχεια..]

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 196/2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προµήθεια λοιπών υγειονοµικών αναλωσίµων , για κάλυψη αναγκών στο πλαίσιο [συνέχεια..]

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 197/2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προµήθεια λοιπών υγειονοµικών αναλωσίµων , για κάλυψη αναγκών στο πλαίσιο [συνέχεια..]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 189/2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προµήθεια λοιπών υγειονοµικών αναλωσίµων , για κάλυψη αναγκών στο πλαίσιο [συνέχεια..]

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 193/2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προµήθεια λοιπών υγειονοµικών αναλωσίµων , για κάλυψη αναγκών στο πλαίσιο [συνέχεια..]