">

ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΑΡΓΟΣ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ισοτοπικά αντιδραστήρια CPV 33696400-9 – 78.700,41€

Αρ.Διακήρυξης: 28/18-09-2019 Διακήρυξη για Ισοτοπικά αντιδραστήρια CPV 33696400-9 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 79538 Κωδικός [συνέχεια..]

Εφόδια – Υλικά – Συντήρηση (∆ιαδικασία Σύναψης Σύµβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης)

Εφόδια – Υλικά – Συντήρηση (∆ιαδικασία Σύναψης Σύµβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης). Για [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ – 70.000,00€

Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/19 ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 69596 Κωδικός CPV: 39221000-7 Πρόσθετη [συνέχεια..]

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις

Η Σχολή Μόνιμων Υπαξιωματικών διενεργεί διαγωνισμό για την : α. Ανάδειξη Ιδιωτικού Συνεργείου Παροχής [συνέχεια..]

Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό σε ΕΥΡΩ με κριτήριο [συνέχεια..]

Ακύρωση της υπ. αριθμ. 5/2019 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 19PROC005034057, ΑΔΑ: ΩΒΚ9465ΧΘΞ-4ΔΣ).

Ακύρωση της υπ. αριθμ. 5/2019 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 19PROC005034057, ΑΔΑ: ΩΒΚ9465ΧΘΞ-4ΔΣ). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε [συνέχεια..]

Προμήθεια δύο ψυκτικών θαλάμων για σώματα νεκρών χωρητικότητας τριών ατόμων

Προμήθεια δύο ψυκτικών θαλάμων για σώματα νεκρών χωρητικότητας τριών ατόμων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε [συνέχεια..]

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Το Αγροτικό Κατάστημα Τρίπολης διενεργεί Διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτών ειδών τροφοδοσίας. Για περισσότερες [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.