">

ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλώσιμων

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προκηρύσσει διαγωνισμό για την [συνέχεια..]

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προκηρύσσει διαγωνισμό για την [συνέχεια..]

Προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων (εμβόλια)

Προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων (εμβόλια) για κάλυψη αναγκών και των τριών κλάδων των ΕΔ ( [συνέχεια..]

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ,ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ)».

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 100/2019. Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών « ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ [συνέχεια..]

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 99/2019. Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών « ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ [συνέχεια..]

Παροχή Υπηρεσιών « ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ».

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 102/2019. Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών « ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ [συνέχεια..]

Προµήθεια και εγκατάσταση ακτινολογικής λυχνίας για τις ανάγκες του ακτινολογικού τµήµατος

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 103/2019. Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την «Προµήθεια και εγκατάσταση ακτινολογικής λυχνίας για [συνέχεια..]

Προµήθεια Κεφαλών υπερήχου και ηχοβολέα για τις ανάγκες του ακτινολογικού τµήµατος

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 104/2019.Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την «Προµήθεια Κεφαλών υπερήχου και ηχοβολέα για τις [συνέχεια..]

Προμήθεια υγρών καυσίμων και Λιπαντικών για την κάλυψη των αγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας για ένα έτος

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων και [συνέχεια..]

Πώληση εκτάσεων στο Βελιγράδι- Υποβολές προσφορών

Πώληση εκτάσεων στο Βελιγράδι. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.