">

ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προμήθεια ακτινοσκοπικού μηχανήματος

Γνωστοποίηση διενέργειας Πρόσκλησης 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ακτινοσκοπικού μηχανήματος. Για [συνέχεια..]

[ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ] Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Καλαβρύτων -12.849.290,16€

Αρ.Διακήρυξης: Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 78506 Κωδικός CPV: [συνέχεια..]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ JEPPESEN AIRWAY MANUAL

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ JEPPESEN AIRWAY MANUAL. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε [συνέχεια..]

[ΗΛΕΙΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ-ΣΤΥΠΤΗΡΙΟΥ 90 ΚΙΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ – 87.097,00€

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ-ΣΤΥΠΤΗΡΙΟΥ 90 ΚΙΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 78392 Κωδικός CPV: [συνέχεια..]

[ΗΛΕΙΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ-ΣΤΥΠΤΗΡΙΟΥ 14 ΚΙΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ – 9.032,00€

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ-ΣΤΥΠΤΗΡΙΟΥ 14 ΚΙΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 78393 Κωδικός CPV: [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.