">

ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια « ∆ιατάξεις Μετάγγισης Αίµατος»

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 51/2019 Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια « ∆ιατάξεις Μετάγγισης Αίµατος». Για [συνέχεια..]

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 83/2019

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 83/2019 Ενιαίας πίστωσης Φ.831.3/201/1133285/Σ.2128/11 Ιουν 2019/ΓΕΣ/∆ΥΓ/4ο Ηλεκτρονικός Aνοικτός ∆ιαγωνισµός για την [συνέχεια..]

Προμήθεια «ΕΝΟΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ  4Κ ή 3D ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ»

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αριθμ. 28127/08-07-2019 [συνέχεια..]

Συνοπτικός Διαγωνισμός  γα την προμήθεια Φαρμάκων παθήσεων αναπνευστικού συστήματος.

Συνοπτικός Διαγωνισμός  γα την προμήθεια Φαρμάκων παθήσεων αναπνευστικού συστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. [συνέχεια..]

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Αντιπρωτοζωικά»

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 85/2019 Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Αντιπρωτοζωικά» Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε [συνέχεια..]

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Αναλγητικά

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 86/2019 Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Αναλγητικά. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε [συνέχεια..]

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «∆ιαλύµατα παρεντερικής διατροφής»

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 54/2019 Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «∆ιαλύµατα παρεντερικής διατροφής» Για περισσότερες [συνέχεια..]

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Φάρµακα για το καρδιαγγειακό σύστηµα»

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 53/2019 Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Φάρµακα για το καρδιαγγειακό σύστηµα». [συνέχεια..]

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Φάρµακα για το γεννητικό και ουροποιητικό σύστηµα και γεννητικές ορµόνες»

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 52/2019 Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Φάρµακα για το γεννητικό και [συνέχεια..]

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικού «Ανοσφαιρίνες»

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 49/2019 Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικού «Ανοσφαιρίνες» Για περισσότερες [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.