">

ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «∆ιαλύµατα έγχυσης »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 46/2019 Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «∆ιαλύµατα έγχυσης ». Για περισσότερες [συνέχεια..]

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικού « Αντιδιαρροϊκά, φάρµακα κατά των φλεγµονωδών νόσων/λοιµώξεων του εντέρου»

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ.47/2019 Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικού « Αντιδιαρροϊκά, φάρµακα κατά [συνέχεια..]

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 48/2019 Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια εµβολίων

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 48/2019 Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια εµβολίων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε [συνέχεια..]

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 05/19

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 05/19. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Προµήθεια ενός (1) Βυτιοφόρου Οχήµατος Μεταφοράς Βενζίνης Χωρητικότητας Πέντε Χιλιάδων (5.000) Λίτρων επ’ ωφελεία Εγκαταστάσεων ΝΚ/∆Κ/ΝΑΤΟ

∆ιακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την Σύναψη Συµφωνίας Πλαίσιο, Χρονικής ∆ιάρκειας ∆ύο (2) [συνέχεια..]

[ΑΡΓΟΣ] Λειτουργία &- Συντήρηση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Άργους & Ναυπλίου – 250.000,00€

Αρ.Διακήρυξης: Λειτουργία & Συντήρηση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Άργους & Να Αριθμός / Α/Α Συστήματος: [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΝ – 298.387,03€

Αρ.Διακήρυξης: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΝ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 75987 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕ NAVA,ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.