ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 3/2020

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την « Προµήθεια ενός µικροτόµου για το Παθολογοανατοµικό Εργαστήριο». Για περισσότερες [συνέχεια..]

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 5/2020

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την « Προµήθεια γεννητριών παραγωγής ραδιοκυµάτων διπλής συχνότητας κατά τις χειρουργικές [συνέχεια..]

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 2/2020

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την « Προµήθεια συσκευής ανίχνευσης φλεβών του Μικροβιολογικού Εργατηρίου». Για περισσότερες [συνέχεια..]

Δ. 30Διαγωνισμός/19 Ανοικτός Ηλεκτρονικός

Δ. 30Διαγωνισμός/19 Ανοικτός Ηλεκτρονικός. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΏΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 111 ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΜΑΧΗΣ (Π.03.19)

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΏΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 111 ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΜΑΧΗΣ (Π.03.19). [συνέχεια..]

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 31/19

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 31/19. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Διεθνής διαγωνισμός για προμήθεια εξαρτημάτων στο Ισραήλ

Διεθνής διαγωνισμός για προμήθεια εξαρτημάτων στο Ισραήλ. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.  

Ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ελέγχου, επισκευής και συντήρησης των ανελκυστήρων των οργανικών µονάδων της ΥΠΑ, για χρονικό διάστηµα τριών ετών

Ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ελέγχου, επισκευής και συντήρησης των ανελκυστήρων των οργανικών µονάδων της [συνέχεια..]

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 135/2019

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 135/2019 Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την «Προµήθεια Nευροχειρουργικών εργαλείων». Για περισσότερες πληροφορίες [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.