ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΜΕΣΣΗΝΙΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ (ΑΡ. ΔΙΑΚ. ΔΗΜ. 10/19) -69.630,11€

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ (ΑΡ. ΔΙΑΚ. ΔΗΜ. 10/19) Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 76630 Κωδικός [συνέχεια..]

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 41/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’αριθμ. πρωτ. 26671/26-06-2019 [συνέχεια..]

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού)

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού). Για [συνέχεια..]

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών Υπόδησης)

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών Υπόδησης). Για [συνέχεια..]

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια « ∆ιατάξεις Μετάγγισης Αίµατος»

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 51/2019 Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια « ∆ιατάξεις Μετάγγισης Αίµατος». Για [συνέχεια..]