">

ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΚΑΛΑΜΑΤΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΕΣ (ΔΗΜ.08/2019) – 298.387,00€

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΕΣ (ΔΗΜ.08/2019) Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 74976 Κωδικός [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΘ – 241.935,48€

Αρ.Διακήρυξης: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΘ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 75607,1 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ,ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΚΛΙΝΗ,ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕ [συνέχεια..]

Προµήθεια δύο ψυκτικών θαλάµων για σώµατα νεκρών χωρητικότητας τριών ατόµων.

Eπαναληπτικός Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια δύο ψυκτικών θαλάµων για σώµατα νεκρών χωρητικότητας τριών [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.