ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικού « Αντιδιαρροϊκά, φάρµακα κατά των φλεγµονωδών νόσων/λοιµώξεων του εντέρου»

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ.47/2019 Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικού « Αντιδιαρροϊκά, φάρµακα κατά [συνέχεια..]

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 48/2019 Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια εµβολίων

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 48/2019 Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια εµβολίων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε [συνέχεια..]

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 05/19

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 05/19. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Προµήθεια ενός (1) Βυτιοφόρου Οχήµατος Μεταφοράς Βενζίνης Χωρητικότητας Πέντε Χιλιάδων (5.000) Λίτρων επ’ ωφελεία Εγκαταστάσεων ΝΚ/∆Κ/ΝΑΤΟ

∆ιακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την Σύναψη Συµφωνίας Πλαίσιο, Χρονικής ∆ιάρκειας ∆ύο (2) [συνέχεια..]

[ΑΡΓΟΣ] Λειτουργία &- Συντήρηση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Άργους & Ναυπλίου – 250.000,00€

Αρ.Διακήρυξης: Λειτουργία & Συντήρηση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Άργους & Να Αριθμός / Α/Α Συστήματος: [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΝ – 298.387,03€

Αρ.Διακήρυξης: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΝ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 75987 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕ NAVA,ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ [συνέχεια..]

[ΑΧΑΪΑ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ) -137.977,50€

Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 76136 Κωδικός CPV: 33696500-0 Πρόσθετη [συνέχεια..]