ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΠΑΤΡΑ] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΣΕΥΣΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ – 33.657,18€

Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (5/2018) Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 74980 Κωδικός CPV: 30230000-0,30232000-4,33790000-4,38000000-5,39100000-3,39515400-9,42512000-8,48000000-8 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ -39.798,70€

Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (4/2018) Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 74979 Κωδικός CPV: 30230000-0,30231000-7,30232000-4,38000000-5,39100000-3,42512000-8 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: [συνέχεια..]

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την «Προµήθεια εξοπλισµού για το παθολογοανατοµικό εργαστήριο». Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε [συνέχεια..]

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΤΟΥ 424 ΓΣΝΕ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 74/2019 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Παροχή Υπηρεσιών «Τεχνολόγου ακτινολόγου για [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 3/2018) -104.806,38€

Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (3/2018) Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 74977 Κωδικός CPV: 30230000-0,30232000-4,30232110-8,38000000-5,39100000-3,39515440-1,42512000-8,48000000-8 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: [συνέχεια..]

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (καρδιογράφοι, απινιδωτές, πιεσόμετρα, οξύμετρα δακτύλου, πιεσόμετρα παιδικά, [συνέχεια..]

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός (15.000,00€) για την υλοποίηση του αντικειµένου «Αποπεράτωση της αίθουσας τελετών-τιµών του Ιερού Ναού Αγίου Λουκά στο 424 ΓΣΝΕ»

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός (15.000,00€) για την υλοποίηση του αντικειµένου «Αποπεράτωση της αίθουσας τελετών-τιµών του Ιερού [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.