ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 145/2019

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 145/2019 Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικού «Αντιµυκητιασικά τοπικής χρήσης». [συνέχεια..]

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 109/2019

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 109/2019 Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών « Αµοιβή υπηρεσιών ειδικότητας [συνέχεια..]

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 108/2019

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 108/2019 Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών « Αµοιβή υπηρεσιών ειδικότητας [συνέχεια..]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 148/2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 148/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού «Αντιβιοτικά και χημειοθεραπευτικά [συνέχεια..]

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 146/2019

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 146/2019 Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικού «Ιατρικά διαλύµατα». Για [συνέχεια..]

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ 147/2019

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ 147/2019 Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικού «Ενέσιµα διαλύµατα». Για [συνέχεια..]

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 110/2019

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 110/2019 Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών « Αµοιβή υπηρεσιών ειδικότητας [συνέχεια..]

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 107/2019

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 107/2019 Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών « Αµοιβή υπηρεσιών ειδικότητας [συνέχεια..]

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 143/2019

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 143/2019 Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για «Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιµατισµού (προµήθεια [συνέχεια..]

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών « Αµοιβή υπηρεσιών τεχνολόγου ραδιολόγου για το εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής»

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 69/2019 Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών « Αµοιβή υπηρεσιών τεχνολόγου [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.