">

ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΠΑΤΡΑ] Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση μαθητών των μουσικών σχολείων Δ. Πατρέων (Γυμνασίου-Λυκείου) για το σχολικό έτος 2019-2020 – 185.504,00€

Αρ.Διακήρυξης: 2/2019 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72431 Κωδικός CPV: 15894210-6 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Ημερήσιο [συνέχεια..]

[ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- 1.316.000,00€

Αρ.Διακήρυξης: Ανάπτυξη μηχανισμού & παρ/ση επιπέδων κυκ/ρίας ιού Δ.Νείλου στην Π. Πελοποννήσου Αριθμός / [συνέχεια..]

[ΛΑΚΩΝΙΑ] Ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια αναλωσίμων φακοθρυψίας με συνοδό εξοπλισμό – 40.710,00€

Αρ.Διακήρυξης: Η διακήρυξη 8/2019. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ. Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 73145 [συνέχεια..]

[ΚΟΡΙΝΘΟΣ] Προμήθεια και εγκατάσταση αθλητικού και λοιπού εξοπλισμού στο γήπεδο ποδοσφαίρου «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ» – 161.290,48€

Αρ.Διακήρυξης: Διακήρυξη 10/2019 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 73485 Κωδικός CPV: 14212200-2,31600000-2,37450000-7,39293400-6,43323000-3,43324000-0 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: [συνέχεια..]

[ΣΠΑΡΤΗ] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς τροποποίηση των όρων της αριθ. 19308/13-09/2018 διακήρυξης για την ανάδειξη προμηθευτή/αναδόχου για την εκτέλεση της Προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια τροφίμων & λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης και των Νομικών του Προσώπων έτους 2018» (Ομάδες 2,3,4,5,6,7 και 8) , κατόπιν άγονου διαγωνισμού -61.841,75€

Αρ.Διακήρυξης: Αριθ. Πρωτ: 8664/03-05-2019 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 73006-2 Κωδικός CPV: 03142500-3,03211100-4,03211300-6,03212100-1,03212211-2,03221000-6,03221112-4,03221113-1,03221200-8,03221210-1,03221212-5,03221220-4,03221240-0,03221270-9,03221310-2,03221340-1,03221410-3,03222000-3,03222115-2,03222210-8,03222220-1,03222300-6,03222321-9,03222322-6,03222331-2,03222332-9,03333000-4,15112130-6,15131620-7,15211100-1,15221000-3,15229000-9,15321000-4,15321100-5,15321200-6,15321300-7,15331170-9,15331425-2,15332180-9,15332290-3,15411110-6,15431100-9,15511600-9,15541000-2,15542300-2,15543200-8,15543300-9,15551300-8,15612120-8,15612190-9,15612210-6,15613311-1,15625000-5,15811100-7,15811500-1,15821110-3,15821200-1,15831000-2,15831600-8,15833100-7,15841000-5,15841300-8,15842100-3,15842200-4,15842210-7,15842300-5,15850000-1,15851000-8,15851100-9,15861000-1,15863000-5,15865000-9,15870000-7,15871110-8,15872000-1,15872100-2,15872200-3,15872300-4,15872400-5,15892000-7,15893200-6,15981000-8,15982000-5 Πρόσθετη περιγραφή [συνέχεια..]

[ΗΛΕΙΑ] ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕ ΠΕΝΤΕ (5) ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ MONITOR ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ -60.483,87€

Αρ.Διακήρυξης: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕ ΠΕΝΤΕ (5) ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ MONITORS Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 73591 [συνέχεια..]

[ΗΛΕΙΑ] MHXANHMATA M.T.N. (ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ, ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗΣ & ON-LINE ΜΕΘΟΔΩΝ) – 145.161,29€

Αρ.Διακήρυξης: MHXANHMATA M.T.N. Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 73592 Κωδικός CPV: 33100000-1 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: [συνέχεια..]

[ΗΛΕΙΑ] ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ HIGH DEFINITION) -36.209,67€

Αρ.Διακήρυξης: ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 73593 Κωδικός CPV: 33190000-8 Πρόσθετη [συνέχεια..]

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών «Αµοιβή Υπηρεσιών Υπαλλήλων Πλυντηρίων»

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών «Αµοιβή Υπηρεσιών Υπαλλήλων Πλυντηρίων». Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε [συνέχεια..]

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών «Αµοιβή Υπηρεσιών Τραπεζοκόµων»

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών «Αµοιβή Υπηρεσιών Τραπεζοκόµων». Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.