ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΠΑΤΡΑ] Προμήθεια απορριμματοδεκτών Δήμου Πατρέων – 322.578,00€

Αρ.Διακήρυξης: 14/2018 απορριμματοδεκτών Δήμου Πατρέων Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 66625 Κωδικός CPV: 44613600-6,44613700-7,85210000-3 Πρόσθετη [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] Πρόσκληση σε διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς να τροποποιούνται οι όροι της υπ’αριθμ.164113/7658/29.5.2018 (ΑΔΑ 782Σ7Λ6-460) διακήρυξης , σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 32 παρ.2 περ. α του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου αναφορικά με την «Προμήθεια μελανιών φωτοαντιγραφικών και φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», σε συνέχεια εν μέρει άγονου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων (υπ’αριθμ.164113/7658/29.5.2018-ΑΔΑ 782Σ7Λ6-460 διακήρυξη (α/α 58148), αναφορικά με μία ομάδα (ομάδα 7-ΤΟΝΕΡ ΓΝΗΣΙΑ) εκ των αρχικώς εννέα (9) που είχαν προκηρυχθεί, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 10.316,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Αρ.Διακήρυξης: 343989/16032/7.11.2018 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 66032 Κωδικός CPV: 30192110-5 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Μελάνια [συνέχεια..]

[ΜΕΣΣΗΝΙΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ – ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ – 72.580,64€

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ/ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 66153 Κωδικός CPV: 30133000-0 [συνέχεια..]