ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΠΑΤΡΑ] Προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και Διαλυτών – 103.487,20€

Αρ.Διακήρυξης: 7/19 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72999 Κωδικός CPV: 33696500-0,44832000-1 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: (+)-Sodium [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] Προμήθεια αυτόνομης μονάδας τριτοβάθμιας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μέσω μεμβρανών υπερδιήθησης – 129.000,00€

Αρ.Διακήρυξης: 12/2019 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 73205 Κωδικός CPV: 42912300-5 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αυτόνομη [συνέχεια..]

[ΗΛΕΙΑ] ΚΛΙΝΕΣ ΜΤΝ – 24.193,55€

Αρ.Διακήρυξης: ΚΛΙΝΕΣ ΜΤΝ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72884 Κωδικός CPV: 33192130-2 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: [συνέχεια..]

[ΗΛΕΙΑ] ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΜ – 8.064,52€

Αρ.Διακήρυξης: ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΜ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72883 Κωδικός CPV: 33192130-2 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: [συνέχεια..]

[ΗΛΕΙΑ] ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – 59.677,42€

Αρ.Διακήρυξης: ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72882 Κωδικός CPV: 33172100-7 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: [συνέχεια..]