ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΛΑΚΩΝΙΑ] Ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια αναλωσίμων φακοθρυψίας με συνοδό εξοπλισμό – 40.710,00€

Αρ.Διακήρυξης: Η διακήρυξη 8/2019. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ. Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 73145 [συνέχεια..]

[ΚΟΡΙΝΘΟΣ] Προμήθεια και εγκατάσταση αθλητικού και λοιπού εξοπλισμού στο γήπεδο ποδοσφαίρου «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ» – 161.290,48€

Αρ.Διακήρυξης: Διακήρυξη 10/2019 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 73485 Κωδικός CPV: 14212200-2,31600000-2,37450000-7,39293400-6,43323000-3,43324000-0 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: [συνέχεια..]

[ΣΠΑΡΤΗ] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς τροποποίηση των όρων της αριθ. 19308/13-09/2018 διακήρυξης για την ανάδειξη προμηθευτή/αναδόχου για την εκτέλεση της Προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια τροφίμων & λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης και των Νομικών του Προσώπων έτους 2018» (Ομάδες 2,3,4,5,6,7 και 8) , κατόπιν άγονου διαγωνισμού -61.841,75€

Αρ.Διακήρυξης: Αριθ. Πρωτ: 8664/03-05-2019 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 73006-2 Κωδικός CPV: 03142500-3,03211100-4,03211300-6,03212100-1,03212211-2,03221000-6,03221112-4,03221113-1,03221200-8,03221210-1,03221212-5,03221220-4,03221240-0,03221270-9,03221310-2,03221340-1,03221410-3,03222000-3,03222115-2,03222210-8,03222220-1,03222300-6,03222321-9,03222322-6,03222331-2,03222332-9,03333000-4,15112130-6,15131620-7,15211100-1,15221000-3,15229000-9,15321000-4,15321100-5,15321200-6,15321300-7,15331170-9,15331425-2,15332180-9,15332290-3,15411110-6,15431100-9,15511600-9,15541000-2,15542300-2,15543200-8,15543300-9,15551300-8,15612120-8,15612190-9,15612210-6,15613311-1,15625000-5,15811100-7,15811500-1,15821110-3,15821200-1,15831000-2,15831600-8,15833100-7,15841000-5,15841300-8,15842100-3,15842200-4,15842210-7,15842300-5,15850000-1,15851000-8,15851100-9,15861000-1,15863000-5,15865000-9,15870000-7,15871110-8,15872000-1,15872100-2,15872200-3,15872300-4,15872400-5,15892000-7,15893200-6,15981000-8,15982000-5 Πρόσθετη περιγραφή [συνέχεια..]

[ΗΛΕΙΑ] ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕ ΠΕΝΤΕ (5) ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ MONITOR ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ -60.483,87€

Αρ.Διακήρυξης: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕ ΠΕΝΤΕ (5) ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ MONITORS Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 73591 [συνέχεια..]

[ΗΛΕΙΑ] MHXANHMATA M.T.N. (ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ, ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗΣ & ON-LINE ΜΕΘΟΔΩΝ) – 145.161,29€

Αρ.Διακήρυξης: MHXANHMATA M.T.N. Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 73592 Κωδικός CPV: 33100000-1 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: [συνέχεια..]

[ΗΛΕΙΑ] ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ HIGH DEFINITION) -36.209,67€

Αρ.Διακήρυξης: ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 73593 Κωδικός CPV: 33190000-8 Πρόσθετη [συνέχεια..]

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών «Αµοιβή Υπηρεσιών Υπαλλήλων Πλυντηρίων»

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών «Αµοιβή Υπηρεσιών Υπαλλήλων Πλυντηρίων». Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε [συνέχεια..]

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών «Αµοιβή Υπηρεσιών Τραπεζοκόµων»

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών «Αµοιβή Υπηρεσιών Τραπεζοκόµων». Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών «Τεχνολόγου ακτινολόγου για το Τµήµα Απεικονίσεων του 424 ΓΣΝΕ»

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών «Τεχνολόγου ακτινολόγου για το Τµήµα Απεικονίσεων του 424 [συνέχεια..]

Προµήθεια και τοποθέτηση ακτινολογικής λυχνίας στον αγγειογράφο του αιµοδυναµικού

Προµήθεια και τοποθέτηση ακτινολογικής λυχνίας στον αγγειογράφο του αιµοδυναµικού. Για περισσότερες  πληροφορίες πατήστε εδώ.