ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΣΠΑΡΤΗ] Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Σπάρτης» – 92.258,06€

Αρ.Διακήρυξης: Αρ. διακήρυξης 5973/29-3-2019 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72076,1 Κωδικός CPV: 31531000-7,31532800-2,31681410-0,34993000-4,44321000-6 Πρόσθετη περιγραφή [συνέχεια..]

[ΤΡΙΠΟΛΗ] Προμήθεια καινούργιου αλατοδιανομέα – 20.000,00€

Αρ.Διακήρυξης: Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Τρίπολης (Γ) Αριθμός / Α/Α [συνέχεια..]

[ΤΡΙΠΟΛΗ] Προμήθεια καινούργιου μικρού ελαστικοφόρου φορτωτή πλάγιας ολίσθησης με προσαρτήματα – 85.000,00€

Αρ.Διακήρυξης: Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Τρίπολης (Α) Αριθμός / Α/Α [συνέχεια..]

[ΑΡΓΟΛΙΔΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ -120.967,74€

Αρ.Διακήρυξης: 994/2019 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72280 Κωδικός CPV: 43323000-3 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Εξοπλισμός [συνέχεια..]

[ΛΑΚΩΝΙΑ] ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» -89.711,75€

Αρ.Διακήρυξης: 5/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΔΙΑΦΟΡA ΠΡΟΙΟΝΤA ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72125 Κωδικός CPV: [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων-Α’ φάση 2019 -556.451,61€

Αρ.Διακήρυξης: 04/2019 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72131 Κωδικός CPV: 34133100-9,34144710-8,43262100-8 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αυτοκινούμενοι [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.