ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ.

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ. Για [συνέχεια..]

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ NDB ΤΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΑΜΟΥ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών για [συνέχεια..]

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ ΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019

Η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό για προμήθεια ειδών ιματισμού για κάλυψη [συνέχεια..]

[ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΝΗ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΑ – 170.500,00€

Αρ.Διακήρυξης: 1413/2019 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 71440 Κωδικός CPV: 31523200-0,33193000-9,33196200-2,34953000-2 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αναπηρικά [συνέχεια..]

[ΠΑΤΡΑ] Μυοκτονία και απεντόμωση στο Δ.Π. & αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών απολύμανσης κτιρίων – 834.900,00€

Αρ.Διακήρυξης: 2-2019 Μυοκτoνία και απεντόμωση Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 70724 Κωδικός CPV: 37413230-7,90922000-6,90923000-3,90924000-0 Πρόσθετη [συνέχεια..]

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: Υπηρεσίες Νόμιμου Διαχειριστικού Ελέγχου (CPV 79212300-6) (ΚΑΕ 0439)

Το Γ.Ν. Ζακύνθου διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: Υπηρεσίες Νόμιμου Διαχειριστικού Ελέγχου [συνέχεια..]

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (CPV 79211000-6 «Λογιστικές υπηρεσίες») (ΚΑΕ 0439)

Το Γ. Ν. Ζακύνθου διενεργεί  Συνοπτικό Διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.