ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ] Προμήθεια νωπών, κατεψυγμένων και τυποποιημένων τροφίμων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για διάστημα ενός (1) έτους -72.624,60€

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 69460,1 Κωδικός CPV: 03220000-9,15100000-9,15500000-3,15511000-3,15811100-7,15851100-9 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: [συνέχεια..]

[ΜΕΣΣΗΝΙΑ] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΒΙΟ.ΚΑ ΜΕΛΙΓΑΛΑ» -137.300,00€

Αρ.Διακήρυξης: 292/2019 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΒΙΟ.ΚΑ ΜΕΛΙΓΑΛΑ» Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 69470 Κωδικός CPV: 45232421-9 [συνέχεια..]

[ΜΑΝΗ] ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ -330.000,00€

Αρ.Διακήρυξης: 33/2019 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 69244,1 Κωδικός CPV: 90512000-9 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Υπηρεσίες [συνέχεια..]

[ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΝΗ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ – 165.806,45€

Αρ.Διακήρυξης: 6535/2018 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 67628 Κωδικός CPV: 42415100-9,43262000-7 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Ανυψωτικά [συνέχεια..]

[ΚΟΡΙΝΘΟΣ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – 107.600,00€

Αρ.Διακήρυξης: 45885/ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 69189 Κωδικός CPV: 44613700-7 Πρόσθετη περιγραφή [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.