ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

[ΚΟΡΙΝΘΟΣ] προμήθεια ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ CPV 33731110-7 – 97.105,00€

Αρ.Διακήρυξης: ΑΡ.47/2018 (αρ.πρωτ.:35315/20-12-2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την προμήθεια ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 68878 Κωδικός [συνέχεια..]

[ΚΑΛΑΜΑΤΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 340.000,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ –

Αρ.Διακήρυξης: 467/2018 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 68545 Κωδικός CPV: 31523200-0,37535200-9,37535210-2,37535250-4,39113300-0,39224340-3,45315100-9 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΦΩΤΙΣΜΟΣ [συνέχεια..]

[ΚΑΛΑΜΑΤΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 74.400,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ

Αρ.Διακήρυξης: 468/2018 Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 68650 Κωδικός CPV: 14211000-3,31523200-0,31681410-0,34928200-0,37535200-9,37535210-2,37535220-5,37535240-1,37535250-4,39113300-0,39224340-3 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Άμμος [συνέχεια..]

[ΚΟΡΙΝΘΟΣ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος» -204.770,86€

Αρ.Διακήρυξης: ΑΡ.44/2018 (αρ.πρ.35249/19-12-2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Αντιδραστηρίων» Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 68605 Κωδικός CPV: 33696100-6 [συνέχεια..]

[ΤΡΙΠΟΛΗ] Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής » του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) για το έτος 2018-2019 – 1.371.181,00€

Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 41971/2018 ΤΕΒΑ Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 68940 Κωδικός CPV: 03212100-1,03212211-2,03221210-1,03222220-1,03222321-9,15111000-9,15113000-3,15322100-2,15411110-6,15511600-9,15542300-2,15612100-2,15612220-9,15614000-5,15831200-4,15851100-9,15884000-8,18300000-2,18930000-7,30192700-8,33711430-0,33711610-6,33711710-7,33711720-0,33711900-6,39522540-4,39830000-9,39832000-3 Πρόσθετη περιγραφή [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.