ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΩΝ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΩΝ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ (cpv 33130000-0 οδοντιατρικά και παραοδοντιατρικά όργανα και [συνέχεια..]

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 126/2019

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 126/2019. ∆ιενέργεια επαναληπτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού (επαναληπτικός της ∆ιακήρυξης 60/2019) για την [συνέχεια..]

Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού των κρατικών Αερολιμένων Βορείου Ελλάδος.

Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού των κρατικών Αερολιμένων Βορείου Ελλάδος. [συνέχεια..]

Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς γραφειακού εξοπλισμού, υλικών κλπ, μεταξύ όλων των Οργανικών Μονάδων ΥΠΑ και ΑΠΑ στην Ελλάδα

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει την διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ με κριτήριο [συνέχεια..]

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 28/19

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 28/19. «Προμήθεια Λοιπών Ειδών Εξοπλισμού Οικίσκων, [συνέχεια..]

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 137/2019

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 137/2019 (αρχικός Α∆:111/2019).Επαναληπτικός Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών «Συντήρηση και [συνέχεια..]

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄ αριθµ. 129/2019

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄ αριθµ. 129/2019. ∆ιενέργεια επαναληπτικού διαγωνισµού, για την Παροχή Υπηρεσιών «Σύναψη ετήσιας σύµβασης [συνέχεια..]

Προµήθεια τεσσάρων οδοντιατρικών µονάδων

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 94/2019. Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την «Προµήθεια τεσσάρων οδοντιατρικών µονάδων». Για περισσότερες [συνέχεια..]

Αναβάθµιση υπαρχόντων servers και προµήθεια εφεδρικών

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 71/2019. Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την «Αναβάθµιση υπαρχόντων servers και προµήθεια εφεδρικών [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.